Säga upp lån

Långivaren har bara under vissa förutsättningar rätt att säga upp ett lån i förtid. Du som konsument har dock alltid rätt betala lånet i förtid. I vissa fall får du då betala ränteskillnadsersättning till långivaren.

Långivarens rätt att säga upp lån

Långivaren kan säga upp ditt lån i förtid och kräva att du betalar tillbaka det du har lånat. För att det ska vara tillåtet måste det stå i ditt låneavtal att långivaren kan säga upp lånet i förtid. Dessutom måste någon av följande punkter vara uppfylld:

  • du är mer än en månad sen med att betala ett belopp som är större än tio procent av hela lånet,

  • du har två eller flera gånger varit mer än en månad sen med att betala ett belopp som är större än fem procent av hela lånet,

  • du är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med att betala,

  • den säkerhet som ställts för krediten, har sjunkit väsentligt i värde eller

  • du har aktivt undandragit dig att betala ditt lån.

Väsentligt dröjsmål

Vad som menas med att vara i väsentligt dröjsmål med att betala får avgöras från fall till fall. Det kan till exempel vara att det rör sig om upprepade förseningar även om dröjsmålsbeloppet inte blir fem procent eller då det är ett stort lån med stora amorterings- och räntekostnader som betalas en gång i halvåret. Redan en försenad betalning kan i det sistnämnda fallet vara tillräckligt för att långivaren får säga upp lånet.

Ofta har du fyra veckors uppsägningstid

Om ditt lån sägs upp på grund av att du är sen med att betala, har du oftast rätt till fyra veckors uppsägningstid. Om du betalar skulden och ränta innan uppsägningstiden gått ut ska du få behålla lånet. Du kan dock bara utnyttja den möjligheten en gång per lån.

Återtagandeförbehåll

Det finns en del undantag från dessa regler, till exempel om du köpt en vara med ett så kallat återtagandeförbehåll. Varan är då en säkerhet för lånet. Det innebär att en säljare eller en långivare, som lånat ut pengar till köparen för att finansiera köpet, kan ta tillbaka varan om köparen inte betalar varan i tid.

Rätten att betala en skuld i förtid

Om du vill betala ditt lån i förtid måste du betala ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram till förtidsbetalningen men inte för tiden därefter. Om räntan är bunden och det står i avtalet har långivaren också rätt att ta ut ränteskillnadsersättning för den tid som återstår.

Hur man beräknar ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning för andra lån än bolån får högst motsvara en procent av det förtidsbetalade beloppet eller, om det vid tidpunkten för förtidsbetalningen är kortare tid än ett år kvar av kreditavtalets löptid, en halv procent av det förtidsbetalade beloppet. Ersättningen får dock inte vara större än det belopp som konsumenten skulle ha betalat i ränta under den återstående löptiden enligt kreditavtalet.

Ersättning får heller tas ut vid en betalning av en kontokredit eller vid en betalning från en försäkring som garanterar återbetalning av krediten.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå