Uppsägning

Långivaren har bara under vissa förutsättningar rätt att säga upp ett lån i förtid. Du som konsument har dock alltid rätt betala lånet i förtid. I vissa fall får du då betala ränteskillnadsersättning till långivaren. Regler för när och hur ett lån får sägas upp finns i konsumentkreditlagen. 

Långivarens rätt att säga upp lånet

Om du är sen med en eller flera betalningar har långivaren rätt att säga upp lånet, men då krävs det att det står i låneavtalet att lånet kan sägas upp vid sen betalning. Dessutom måste någon av följande punkter vara uppfylld:

  • du är mer än en månad sen med att betala ett belopp som är större än tio procent av kreditfordran (summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden),

  • du har två eller flera gånger varit mer än en månad sen med att betala ett belopp som är större än fem procent av kreditfordran (summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden,

  • du är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med att betala,

  • den säkerhet som ställts för krediten, har sjunkit väsentligt i värde eller

  • du har aktivt undandragit dig att betala ditt lån.

Med kreditfordran avses summan av det du lånat och alla avgifter och räntor som du ska betala under hela kredittiden. Även om du betalat av på lånet ska den ursprungliga skulden användas för att beräkna om banken har rätt att säga upp lånet. 

Om ditt lån sägs upp på grund av att du är sen med att betala, har du rätt till fyra veckors uppsägningstid. Uppsägningen ska återtas om du, innan uppsägningstiden gått ut, betalar de förfallna beloppen plus dröjsmålsränta. Men den möjligheten kan du bara utnyttja en gång per lån.

Försämrad säkerhet

När säkerheten för lånet består av pant i fastighet eller bostadsrätt har kreditgivaren rätt till betalning i förtid på grund av försämrad säkerhet bara om säkerheten har försämrats avsevärt till följd av någon annan orsak än en allmän prisnedgång. Exempel på sådana orsaker kan vara brand eller att bostaden vanvårdats.

Din rätt att säga upp lånet

Du som konsument har alltid rätt betala lånet i förtid. I vissa fall får du då betala ränteskillnadsersättning (RSE) till långivaren. Du kan läsa mer om RSE och när du måste betala den här.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå