Uppsägning

Långivaren har bara under vissa förutsättningar rätt att säga upp ett lån i förtid. Du som konsument har dock alltid rätt att betala tillbaka lånet i förtid. I vissa fall får du då betala ränteskillnadsersättning till långivaren. Regler för när och hur ett lån får sägas upp finns i konsumentkreditlagen. 

Långivarens rätt att säga upp lånet

En långivare har bara rätt att säga upp ditt lån till omedelbar betalning i vissa situationer. Dessa situationer handlar i huvudsak om att

  • Du är försenad med betalningarna på lånet
  • Värdet på säkerheten (huset, lägenheten, tomten) har sjunkit
  • Det står klart att du undandrar dig att betala skulden
  • Långivaren har synnerliga skäl.

Försenade betalningar

Om du är sen med en eller flera betalningar har långivaren rätt att säga upp lånet, men då krävs det att det står i låneavtalet att lånet kan sägas upp vid sen betalning. Dessutom måste någon av följande punkter vara uppfylld:

  • du är mer än en månad sen med att betala ett belopp som är större än tio procent av kreditfordran (summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden),
  • du har två eller flera gånger varit mer än en månad sen med att betala ett belopp som är större än fem procent av kreditfordran (summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden),
  • du är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med att betala.

Med kreditfordran menas summan av det du lånat och alla avgifter och räntor som du ska betala under hela kredittiden. Även om du betalat av på lånet ska den ursprungliga skulden användas för att beräkna om långivaren har rätt att säga upp lånet. 

När det gäller den sista punkten (på annat sätt i väsentligt dröjsmål) finns det inga exakta regler. Det kan till exempel röra sig om upprepade förseningar utan att dröjsmålsbeloppet uppgår till fem procent. Om det är ett ”väsentligt dröjsmål” får man bedöma utifrån beloppets storlek, hur länge dröjsmålet varat, hur många gånger konsumenten försummat att betala och om försummelserna följer på varandra. Nivån bör vara ungefär densamma som i de två första punkterna, enligt förarbetena till bestämmelsen. 

Om ditt lån sägs upp på grund av att du är sen med att betala, har du rätt till fyra veckors uppsägningstid. Uppsägningen ska återtas om du betalar de förfallna beloppen, plus dröjsmålsränta, innan uppsägningstiden gått ut. Men den möjligheten kan du bara utnyttja en gång per lån.

Säkerheten för lånet har försämrats

Om värdet på säkerheten har försämrats avsevärt har långivaren rätt att säga upp lånet. Men det gäller bara om säkerheten har försämrats av någon annan anledning än en allmän prisnedgång på den relevanta marknaden.

Sådana anledningar kan till exempel vara att huset eller lägenheten gått ner kraftigt i värde på grund av en brand, onormal förslitning, vanvård eller en naturhändelse. Ett ytterligare exempel är att en bostadsrättslägenhet gått ner i värde för att bostadsrättsföreningen misskötts eller gått i konkurs.

Aktivt undandragande

Långivaren har rätt att säga upp lånet om det ”står klart” att du undandrar dig din skuld genom att avvika, skaffa undan egendom eller något liknande. Exempel på sådana omständigheter är att du lämnar Sverige eller gör dig av med alla dina tillgångar.

Synnerliga skäl

En långivare har rätt att säga upp ett bolån på en ränteändringsdag (den dag då en viss räntebindningsperiod löper ut) om det finns synnerliga skäl.

Möjligheten till uppsägning på den här grunden är tänkt att vara mycket begränsad. Enbart bolån som har en löptid på minst 30 år kan sägas upp med hänvisning till synnerliga skäl. Ett exempel på vad som är synnerliga skäl är att långivaren befinner sig i en sådan ekonomisk kris att den fortsatta verksamheten är i fara om inte lånen får sägas upp. Ett annat godtagbart skäl kan vara att långivaren inte på rimliga villkor kan låna upp de medel som krävs för att täcka de utestående krediterna, eller andra liknande förhållanden. Att långivaren vill öka sina inkomster för att täcka tillfälliga ekonomiska svackor kan inte betraktas som synnerliga skäl.

Din rätt att säga upp lånet

Du som konsument har alltid rätt betala lånet i förtid. I vissa fall får du då betala ränteskillnadsersättning (RSE) till långivaren. Du kan läsa mer om RSE och när du måste betala den här.