Beräkna ränteskillnadsersättning

Om du vill lösa ett bolån med bunden ränta innan bindningstiden gått ut har banken rätt till en ersättning som kallas ränteskillnadsersättning. Utöver ränteskillnadsersättningen har banken inte rätt att ta ut någon ersättning för att du förtidslöser ditt lån.

Ränteskillnadsersättningen är en schablonersättning som banken har rätt till när du löser ditt bolån i förtid. För att räkna ut ersättningen tar man fram en jämförelseränta, som baseras på aktuella räntor på bostadsobligationer. Kalkylen visar vad det kostar att lösa ditt bolån i dag, eller ett tidigare datum. Du kan däremot inte beräkna en framtida ränteskillnadsersättning eftersom kalkylen bygger på räntor som ändras varje dag. Läs mer om regler för ränteskillnadsersättning och hur den beräknas på sidan Ränteskillnadsersättning. 

Att tänka på

  • Resultatet kan avvika något från den ersättning banken begär. Blir det en stor avvikelse – ta med det här resultatet till banken och be banken förklara varför inte beloppen stämmer överens.
  • Du kan inte göra en prognos över en framtida ränteskillnadsersättning. Använd dagens datum för att få en uppskattning.
  • Kalkylen kan visa 0 kr i resultat utan att det är fel - resultatet beror på det aktuella ränteläget den dag du löser lånet.
  • Du kan bara använda kalkylen för konsumentlån, inte för företagslån eller om du har lån på en jordbruksfastighet.

Så här räknas ränteskillnadsersättningen ut – exempel

I det här exemplet kan du följa hur ränteskillnadsersättningen räknas ut.

Datum och förutsättningar i exemplet:

  • Lösendag 2022-03-02
  • Skuld 2 mkr
  • Ränta 1,5 %
  • Bindningstiden upphör 2023-03-01
  • Månadsvis betalning och inga amorteringar
  • Räntan bands efter 2014

Vill du lösa lånet 2022-03-02 blir ränteskillnadsersättningen 7 732 kr.

Jämförelseränta

Ränteskillnadsersättningen beräknas genom en jämförelse mellan din ränta och en jämförelseränta. Jämförelseräntan består av ränteläget på bostadsobligationer den dag du löser lånet plus ett påslag på 1 % (en procentenhet). Påslaget är ett konsumentskydd för att ränteskillnadsersättningen ska bli lägre. I exemplet är ränteläget för bostadsobligationer 0,116 %. Jämförelseräntan blir då 0,116 % + 1 % = 1,116 %.

Nuvärdesberäkning

Själva uträkningen görs sedan genom en nuvärdesberäkning. I formeln som används för att nuvärdesberäkna beloppen används jämförelseräntan.

Alla betalningar (både räntor och amorteringar) som du skulle ha gjort fram till den dag bindningstiden upphör räknas om till nuvärden. Även den skuld du skulle ha haft när räntebindningstiden upphör - om du inte hade förtidslöst lånet - räknas om till ett nuvärde. Du hittar alla nuvärden i redovisningen i kalkylen. Se mouse-over-funktion för formel och beräkningar.

Uträkning

Nuvärdet av alla betalningarna läggs ihop med nuvärdet av skulden. Från den summan dras skuldbeloppet den dag du löser lånet bort. Resultatet = ränteskillnadsersättningen.

 

Alla betalningar fram till bindningstidens slut (nuvärde)

29 739 kr

Skulden vid bindningstidens slut (nuvärde)

+ 1 977 993 kr

Summa

2 007 732 kr

Skulden som du förtidslöser

- 2 000 000 kr

Ränteskillnadsersättning

= 7 732 kr

Alternativ bindningstid

Skulle ditt lån ha varit bundet till ett senare datum, till exempel 2025-03-01, så blir jämförelseräntan 1,812 %. Eftersom jämförelseräntan då är högre än din ränta blir kostnaden för att lösa lånet 0 kr.