Beräkna ränteskillnadsersättning

Om du vill lösa ett bolån med bunden ränta innan bindningstiden gått ut har banken rätt till en ersättning som kallas ränteskillnadsersättning. 

Ränteskillnadsersättningen är en schablonersättning som banken har rätt till när du löser ditt bolån i förtid. För att räkna ut ersättningen tar man fram en jämförelseränta, som baseras på dagsaktuella räntor på bostadsobligationer. Kalkylen visar vad det kostar att lösa ditt bolån i dag, eller ett tidigare datum. Du kan däremot inte beräkna en framtida ränteskillnadsersättning eftersom kalkylen bygger på räntor som ändras varje dag. Läs mer om regler för ränteskillnadsersättning och hur den beräknas på sidan Ränteskillnadsersättning. 

Att tänka på

  • Resultatet kan avvika något från den ersättning banken begär. Blir det en stor avvikelse – ta med det här resultatet till banken och be banken förklara varför inte beloppen stämmer överens.
  • Du kan inte göra en prognos över en framtida ränteskillnadsersättning. Använd dagens datum för att få en uppskattning. En tumregel är att ränteskillnadsersättningen blir lägre om det allmänna ränteläget ökar. Om ränteläget däremot sjunker kommer ränteskillnadsersättningen bli högre.
  • Banken har rätt till ränteskillnadsersättning om du löser hela ditt lån, men även om du gör en stor amortering (delvis lösen),
  • Du kan bara använda kalkylen för konsumentlån, inte för företagslån eller om du har lån på en jordbruksfastighet. Då gäller andra regler.

Så här räknas ränteskillnadsersättningen fram

Alla betalningar (både räntor och amorteringar) som du skulle ha gjort fram till den dag räntebindningstiden (ränteändringsdagen) upphör räknas om till nuvärden. Nuvärdet är en omräkning av en framtida betalning till vad beloppet är värt i dag. Även den skuld du skulle ha haft när räntebindningstiden upphör - om du inte hade förtidslöst lånet - räknas om till nuvärde. Omräkningen sker med hjälp av en formel och med en viss ränta - jämförelseräntan som redovisas i kalkylen.

Nuvärdet av alla betalningarna läggs ihop med nuvärdet av skulden på ränteändringsdagen. Från den summan drar man ifrån skulden den dag du löser lånet. Resultatet är ränteskillnadsersättningen.

Exempel: Du ska lösa ett lån på 1 750 000 kronor

Nuvärdet av betalningarna fram till ränteändringsdagen          62 754 kr
Nuvärdet av skulden på ränteändringsdagen   + 1 719 253 kr
Summa            = 1 782 007 kr


Dra ifrån skulden på lösendagen                    

  - 1 750 000 kr
Ränteskillnadsersättning     =    32 007 kr