Frågor och svar

Bilförsäkringar

Här är de vanligaste frågorna om försäkringar

Jag vill att försäkringsbolaget löser in bilen efter en skada, men bolaget vill reparera. Har jag rätt till inlösen (kontantersättning)?

Enligt försäkringsvillkoren är det försäkringsbolaget som avgör ersättningsform.

Om reparationskostnaden understiger bilens marknadsvärde kan du inte kräva inlösen av bilen. Är bilen ny kan du enligt försäkringsvillkoret ha rätt till nyvärdesersättning. Kraven för att få nyvärdesersättning är vanligen att

  • bilen är yngre än ett år
  • den gått högst 2 000 mil
  • beräknad reparationskostnad överstiger 50% av bilens nypris vid skadetillfället
  • du är första ägare till bilen.

Hur beräknas ersättning vid en skada på fordonet?

Grundregeln är att du varken ska vinna eller förlora på att det inträffat en skada. Kontant ersättning ska motsvara föremålets värde i allmänna handeln omedelbart före skadan (marknadsvärde).

För vissa typer av utrustning, till exempel stereo, däck och lättmetallfälgar ersätter många bolag istället enligt de avskrivningstabeller som finns i försäkringsvillkoren.

Kan försäkringsbolaget kräva originalkvitto för att ersätta den stulna bilstereon?

Nej, men har du ett kvitto underlättar det skaderegleringen och då bör du skicka det till bolaget.

Saknar du kvitto kan du ha rätt till ersättning ändå. Innehavet av stereon kan styrkas t ex genom vittnen.

Det är du som försäkringstagare som ska visa att du har rätt till försäkringsersättning. Om försäkringsbolaget inte tror på dina uppgifter är det en trovärdighetsfråga som ytterst måste avgöras av en domstol.

Jag är oenig med försäkringsbolaget om marknadsvärdet på min bil. Vad gör jag?

Först bör du kontakta värderingsmannen eller skaderegleraren på försäkringsbolaget. Begär att få veta hur han kommit fram till värdet på bilen. Det kan ju vara så att det uppstått något missförstånd.

Om du fortfarande inte accepterar värderingen bör du prata med någon bilhandlare om bilens marknadsvärde samt kontrollera prisbilden i tidningarnas annonser eller på Internet. Tänk på att det oftast finns prutmån både hos en bilhandlare och hos en privatperson, om du köper bilen privat.

Är du och bolaget fortfarande oeniga kan du begära en opartisk värdering av en värderingsman ansluten till Handelskammaren.

Vad händer om bilen stjäls när min mamma står som ägare och försäkringstagare för bilen som jag egentligen äger?

Eftersom du faktiskt äger bilen så gäller inte försäkringen varken för dig eller din mamma. Ingen av er får alltså enligt försäkringsvillkoret någon ersättning från försäkringsbolaget.

Det är du som är den faktiska ägaren som ska vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla (s k försäkrat intresse).

Du kan alltså inte låta en annan person stå som ägare i bilregistret och vara försäkringstagare för att få lägre premie.

Behöver jag förlänga fordonsgarantin på min tre år gamla bil?

Om du har din bil minst halvförsäkrad ingår det en maskinskadeförsäkring. Den gäller normalt tills bilen är 8-10 år eller har körts högst 10 000 - 12000 mil. Därför behöver de flesta inte någon förlängd fordonsgaranti, eftersom den i stort sett ger samma skydd som maskinskadeförsäkringen. Det finns också en viss risk för ett "moment 22, eftersom maskinskadeförsäkringen inte betalar för skador som någon annan åtagit sig att ersätta och den förlängda fordonsgarantin bara ersätter självrisken om skadan skulle kunna omfattas av maskinskadeförsäkringen. Men får du inte ersättning från maskinskadeförsäkringen finns det heller ingen självrisk att ersätta.

Behöver jag en vagnskadeförsäkring när jag har köpt en ny bil med vagnskadegaranti?

Om bilen fortfarande har vagnskadegaranti räcker det att du tecknar en halvförsäkring för bilen. Vagnskadegarantin har samma omfattning som vagnskadeförsäkringen. Det som skiljer sig åt är att självrisken på vagnskadegarantin anges plus moms. Den är också högre än i vagnskadeförsäkringen men i gengäld betalar du ju inte någon försäkringspremie för garantin. Tänk bara på att hålla koll på när bilen blir tre år och vagnskadegarantin går ut så att du inte står utan skydd för vagnskador då.

Vad händer om bilen inte är trafikförsäkrad?

Trafikförsäkringsföreningen har då rätt att ta ut trafikförsäkringsavgift av bilens ägare för den tid trafikförsäkring saknats.
Enligt 2 § Trafikskadelagen är bilens ägare skyldig att ha bilen trafikförsäkrad om den inte är avställd.

Trafikförsäkringsavgiften är 10 procent högre än den högsta försäkringspremie som tillämpas för en bil här i landet. Avgiften ligger för närvarande på 160 kr per dag för en personbil, dock minst 200 kr.

Kan försäkringsbolaget neka mig att teckna en bilförsäkring?

Eftersom trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag har bolaget aldrig rätt att neka någon att teckna en trafikförsäkring.

Vad gäller till exempel brand, stöld eller vagnskada har bolaget enligt 3 kap 1 § Försäkringsavtalslagen som regel inte rätt att vägra en konsument att teckna försäkring, som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten.

Försäkringsbolaget kan bara vägra teckna försäkring om det föreligger särskilda skäl t.ex. tidigare brott som har särskild betydelse från försäkringssynpunkt eller vid ett stort antal skador som tyder på en vårdslöshet som vida överstiger det normala.

Gäller bilens försäkring för en tillkopplad släpvagn?

En släpvagn behöver ingen trafikförsäkring utan det är dragbilens trafikförsäkring som gäller.

Om du vill skydda släpvagnen vid t ex stöld eller brand måste du däremot teckna en halvförsäkring för släpvagnen. Vill du också få ersättning vid trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse måste du komplettera halvförsäkringen med vagnskada.

Vad ersätter trafikförsäkringen?

Den ersätter alla personskador oavsett om den skadade befinner sig i eller utanför fordonet.

Trafikförsäkringen ersätter också de sakskador du vållat med fordonet t ex om du kör på ett annat fordon eller om du kör in i ett staket. Däremot ersätter trafikförsäkringen inte skador på din egen bil.

Trafikförsäkring är obligatorisk enligt lag.

När kan jag byta bilförsäkring?

Det avtal du ingått med försäkringsbolaget är vanligen 1-årigt. Du kan därför bara byta försäkringsbolag vid försäkringens årsförfallodag eller när du byter bil. Detta gäller oavsett om du betalar premien månads-, kvartals-, halvårs- eller årsvis.

Får försäkringsbolag ta högre premie för direktimporterade bilar?

Ja. Försäkringsbolag får ta ut en högre premie för direktimporterade bilar. Konkurrensverket har slagit fast att det inte strider mot konkurrenslagstiftningen.

Enligt Larmtjänst AB´s rapporter "Privatimport - En riskfaktor?" och "Privatimport - möjlighet eller hot?" konstateras att direktimporterade bilar stjäls eller stöldskadas oftare än bilar sålda via svenska generalagenter.

Vad innebär bilens premieklass?

Trafikförsäkringsföreningen utarbetar en lista över bilmodeller som speglar bland annat modellens reparationskostnader och säkerhet. Bolagen har dock möjlighet att frångå denna lista och utarbeta en egen klassning. Ju högre klassning desto dyrare försäkring. Klassningen är en av många faktorer som påverkar premien. Andra faktorer kan vara ägarens ålder, bostadsort, körsträcka m m. I princip kan försäkringsbolagen själva använda vilka faktorer de vill vid premieberäkning.

Glöm inte heller att det finns skillnader i försäkringens innehåll så priset är bara en faktor som bör påverka dig när du väljer försäkring.

Har jag ångerrätt när jag köper en försäkring hos en bilhandlare?

Enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har en konsument möjlighet att ångra ett köp av försäkring på distans (t ex telefon eller Internet) eller vid hemförsäljning och ångerfristen är 14 dagar.

När du tecknar en bilförsäkring hos en bilhandlare räknas det enligt lagen inte som ett distansavtal varför någon generell ångerrätt inte föreligger. Du är därmed bunden av det försäkringsavtal du ingått och har inte rätt att åberopa ångerfristen om du t ex hittar en billigare försäkring.

Verkstaden som reparerade bilen har gjort ett dåligt arbete. Försäkringsbolaget hänvisade mig till verkstaden när jag klagade. Är det inte försäkringsbolaget som ansvarar för arbetet?

Oftast anses bilägaren vara beställare av reparationen även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden.

Du har också rätt till ersättning av verkstaden för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet. Du kan till exempel begära ersättning för kostnader för resor till och från verkstaden och bärgningskostnader. Om du drabbas av löneavdrag kan du även ha rätt till ersättning för inkomstförlust.

Har jag rätt att få hyrbil om jag blir påkörd av en annan bil?

Du kan ha rätt till hyrbil om motparten är vållande till olyckan. Du måste själv betala 1/3 av kilometerkostnaden för hyrbilen. Denna del anses motsvara inbesparat slitage på din egen bil.

Om du inte har behov av hyrbil har du istället rätt till kontantersättning, s k stilleståndsersättning. Den är i normalfallet 25 kr/dag men högre ersättning kan betalas om du kan visa att dina merkostnader varit högre.

Ersättning betalas under skälig reparationstid. Om bilen ska lösas in så betalas ersättning endast under 14 dagar från det du fått vetskap om att bilen inte kan repareras.

Vill du ha hyrbil i andra fall t ex vid stöld måste du ordna det genom den egna bilförsäkringen. Enligt försäkringsvillkoren ska du själv betala 25 % av dygns- och kilometerkostnaden för hyrbilen. Du kan istället för hyrbilsersättning få kontant dagsersättning med 75-200 kr/dag beroende på vilket försäkringsbolag du har.

Vi ska åka till USA och kommer att hyra en bil. Vad ska jag tänka på i samband med att jag hyr bil?

Kontrollera noga med biluthyraren hur försäkringen gäller.

Som regel har du inte samma försäkringsskydd som i Sverige när du hyr bil utomlands. Risken är stor att försäkringen ger ett dåligt skydd eller i värsta fall inget skydd alls om du själv, någon annan eller annans egendom skadas.

Gäller min försäkring när jag bilar i Frankrike?

Bilförsäkringen gäller i de länder som är anslutna till det s k gröna kortsystemet. Frankrike är anslutet till systemet varför försäkringen gäller där.
Därutöver gäller trafikförsäkringen i hela världen för personskada som drabbar svensk medborgare och den som har sin hemvist i Sverige i en trafikolycka med ett svenskregistrerat fordon.

 

Min bil stod parkerad bredvid en bil som började brinna och elden spred sig till min bil. Får jag någon ersättning från den andra bilens försäkringsbolag?

För att du ska få ersättning från den andra bilens försäkring ska det var en skada i följd av trafik. Bara det faktum att grannens bil brinner och skadar din bil berättigar dig inte automatiskt till ersättning. Branden måste ha uppstått i nära samband med att bilen parkerades för att det ska vara fråga om en skada i följd av trafik och du därmed ska få ersättning.

Är din bil halv- eller helförsäkrad har du dock möjlighet att få ersättning från din egen försäkring.

Jag har kolliderat med en cyklist som kom ut från sin tomt och cyklade rakt in i sidan på min bil. Cyklisten är ensam vållande till olyckan. Ska han betala alla skador på min bil?

Tidigare fick bilisten bara ersättning för hälften av skadan på bilen trots att cyklisten ensam var vållande till olyckan. Sedan några år har reglerna ändrats. Möjligheten för bilisten att få full ersättning har nu ökat i sådana här situationer.

Mina sommardäck har stulits ur ett flerbilsgarage. Gäller bilförsäkringen?

Vid inbrott i garaget får du full ersättning för vad hjulen (däck och fälgar) är värda.


Är det däremot inte någon som brutit sig in i garaget får du räkna med lägre ersättning. Hur mycket ersättningen sätts ned framgår av försäkringsvillkoren.

Min bil stod parkerad och blev påkörd av en annan bil men föraren smet. Kan jag få ersättning för skadan?

Ja. Du ska kontakta ditt försäkringsbolag. Enligt 16 § Trafikskadelagen har du rätt till ersättning för skadan, men självrisken är cirka 2 200 kr. Den måste du alltid betala själv.

Gör en polisanmälan och skicka den till försäkringsbolaget. Lämna även uppgift om eventuella vittnen. Det är du som ska visa att skadan vållats av ett okänt, trafikförsäkringspliktigt fordon.

Om du inte lyckas visa detta kan skadan ersättas ur en eventuell vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti med avdrag för den självrisk som gäller för vagnskadeförsäkringen eller garantin.

Jag sladdade ner i diket med bilen som jag provkörde. Kan bilhandlaren kräva mig på hela reparationskostnaden?

Nej, du ska bara betala en vanlig vagnskadesjälvrisk (ca 3 000 kr) om ni inte har kommit överens om något annat före provkörningen. Har bilen vagnskadegaranti är det istället vagnskadegarantins självrisk du ska betala.

Nu kommer vintern - måste jag sätta på vinterdäcken då?

Under perioden 1 december – 31 mars måste du ha vinterdäck på bilen om den används i vinterväglag.

Mönsterdjupet ska vara minst 3 mm och däcken kan vara dubbade eller så kallade odubbade friktionsdäck. De ska vara särskilt framtagna för vinterkörning och märkta M+S, M-S, M.S eller Mud and Snow. Om de inte är det finns det risk att försäkringsbolaget vid en vagnskada inte betalar någon ersättning alls eller att du inte får hela skadan ersatt.

Observera att det förekommer däck som är märkta M och S utan att vara särskilt framtagna för vinterkörning, t ex grovmönstrade terräng däck, vilka alltså inte är godkända för användning i vinterväglag.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå