Hemförsäkringens reseskydd

Det ingår en reseförsäkring i alla hemförsäkringar. Den räcker oftast om du ska på en vanlig semesterresa.

Reseskyddet i hemförsäkringar ger ersättning för flera saker som kan hända på en resa, till exempel om du blir sjuk eller är med om en olycka. Utan reseskydd kan du drabbas av mycket höga kostnader om du behöver läkarvård utomlands eller ambulansflyg hem.

Att tänka på

 • Det ingår ett reseskydd i alla hemförsäkringar. Det hjälper dig bland annat om du blir akut sjuk eller skadad på din resa. 
 • Hemförsäkringens reseskydd gäller normalt i 45 dagar. Ska du vara borta längre behöver du en separat reseförsäkring.
 • Om du har en pågående sjukdom eller skada ska du kontakta ditt försäkringsbolag före resan. Du kan behöva göra en medicinsk förhandsbedömning för att veta om ditt reseskydd gäller.
 • Ska du ägna dig åt riskfyllda aktiviteter behöver du oftast teckna en separat försäkring.
 • Har du ingen hemförsäkring kan du köpa en separat reseförsäkring. 

Vem gäller reseförförsäkringen för?

Oftast gäller försäkringen för dig som är försäkringstagare och för de som är skrivna på samma adress och som delar hushåll med dig.

Några försäkringsbolag kräver att alla som ska omfattas av försäkringen finns namngivna i försäkringsavtalet. Reseskyddet gäller normalt för barn under 18 år som du har vårdnaden om, även om de inte är skrivna på din adress.

Resa med barnbarn

Om barnets vårdnadshavare inte är med på resan och du gör en resa utanför Sverige med övernattning, omfattas även barnbarn under 18 år av reseskyddet i din hemförsäkring.

Vanliga frågor

Vilka omfattas av reseskyddet?

Hemförsäkringens reseskydd
Som regel gäller skyddet dig som försäkringstagare och alla andra som är skrivna på samma adress och delar hushåll med dig. Även barn under 18 år som du har vårdnaden om brukar ingå, även om barnet inte är skrivet på din adress.

Några bolag kräver att alla som ska omfattas av försäkringen också finnas namngivna på försäkringsbrevet.

Separata reseförsäkringar
Dessa försäkringar omfattar den som har köpt försäkringen. Vid vissa skador kan även medresenärer få ersättning, men då måste de ha köpt försäkring hos samma bolag.

Kortförsäkringar
Dessa försäkringar gäller ofta om du betalar resan med ditt kontokort. Reseskyddet omfattar vanligen kortinnehavaren själv och dennes make, maka, registrerade partner, sambo och barn under 23 år som bor hemma eller hos den andre föräldern.

Hur skaffar jag en reseförsäkring?
 1. Med stor sannolikhet har du redan en reseförsäkring i din hemförsäkring. I de flesta hemförsäkringar ingår ett reseskydd under 45 dagar. Om inte så kan du köpa försäkringen av ditt försäkringsbolag som en tilläggsförsäkring
 2. Du kan också vända dig till reseförsäkringsbolagen. De har ofta både fullständiga reseförsäkringar och sådana som är avsedda som komplement till hemförsäkringens skydd.
 3. Resebyråerna säljer ofta reseförsäkringar. De brukar också sälja reseförsäkringsbolagens fullständiga och kompletterande försäkringar.
 4. Om du köper din resa med ett visst kontokort så ingår ofta någon typ av reseförsäkring. Men de är oftast bara komplement till heltäckande reseförsäkringar.
Vilket skydd har jag i reseförsäkringen?

En reseförsäkring bör åtminstone innehålla ersättning för händelser som annars kan bli oerhört kostsamma för dig, som ersättning för

 • vårdkostnader vid akut sjukdom och olycka
 • hemtransport till Sverige vid svår skada
 • överfall vid misshandel
 • rättskydd vid domstolstvist
 • ansvarsskydd om du blir skadeståndsskyldig.

Det är också bra om reseförsäkringen innehåller ersättning för:

 • bagageskador
 • bagageförsening
 • färdmedelsförsening
 • personförsening

Du kan även har möjlighet att få ersättning för andra händelser i en reseförsäkring, till exempel ersättning för:

 • outnyttjade semesterdagar vid sjukhusvistelse
 • ny resa om du bara kunnat nyttja mindre än halva resan av medicinska orsaker
 • självrisker för skador som täcks av andra försäkringar
 • psykologhjälp vid krissituationer
 • hyra av viss utrustning på resan, t ex golfklubbor om dina egna blivit stulna