Vagnskada

Om du köper en fabriksny bil i Sverige så ingår det i de flesta fall en treårig vagnskadegaranti. Den motsvarar en vagnskadeförsäkring och då räcker det att du tecknar en halvförsäkring för bilen under de tre första åren. Därefter är det ditt eget ansvar att se till att teckna en vagnskadeförsäkring för att bilen ska vara helförsäkrad.

Vagnskada ingår enbart i helförsäkringar. Har du en vagnskadeförsäkring kan du få ersättning  för skador på din egen bil vid en trafikolycka, någon annan yttre olyckshändelse och skadegörelse.

Som trafikolyckor räknas inte bara kollisioner utan också till exempel dikeskörning. "Annan yttre händelse" betyder att till exempel ett träd blåser omkull över bilen.

Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller bland annat inte för skada på delar som har konstruktionsfel eller om det uppstått skador av rost.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoren finns det aktsamhetskrav som du måste följa. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får lägre ersättning eller i mycket allvarliga fall att du blir helt utan ersättning. Exempel på aktsamhetskrav är att bilen inte får användas när den har körförbud. Om bilen har körförbud så får du bara köra den kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning.

Självrisk

Självrisken, det vill säga den del av en reparation som du måste betala själv, varierar men är ofta 3 000 - 6 000 kr. Hos många försäkringsbolag kan du välja en högre självrisk för att sänka premien.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har rätt att bestämma vilken verkstad som ska reparera bilen och avgöra om bilen ska repareras, ersättas med en likvärdig bil eller om bilens värde ska ersättas kontant.

Värdering

Vid kontantersättning är det bilens marknadsvärde som skall betalas. Om du är oense med försäkringsbolaget om bilens värde kan du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget kalla in en fristående värderingsman som vanligen är förordnad av Sveriges handelskamrar. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringbolaget framgår av försäkringsvillkoren.

Beställare av reparationen

Oftast anses bilägaren vara beställare av reparationen, även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. Det står ofta i villkoren att du ses som beställare av tjänsten för att konsumenttjänstlagen ska gälla. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden.

Du har också rätt till ersättning av verkstaden för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet. Du kan till exempel begära ersättning för kostnader för resor till och från verkstaden och bärgningskostnader. Om du drabbas av löneavdrag kan du även ha rätt till ersättning för inkomstförlust.