Om skadestånd - när du orsakat en skada

Om du orsakar någon en skada så kan du bli skadeståndsskyldig mot den personen. Tanken med skadestånd är att den som drabbats ska bli försatt i samma ekonomiska situation som före skadan. Du kan få hjälp att betala skadeståndet genom det ansvarsskydd som ingår i olika privata försäkringar.

Det vanligaste försäkringsskyddet för skadeståndsskyldighet finns i hemförsäkringens ansvarsskydd. Det finns också ansvarsskydd i villa- och fritidshusförsäkringar, reseförsäkringar och båtförsäkringar.

Anmäl till försäkringsbolaget

För att du ska bli skadeståndsskyldig krävs att du vållat skadan eller orsakat den på ett oaktsamt sätt. Det är viktigt att du anmäler att ett krav riktats mot dig så tidigt som möjligt till ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget gör en bedömning om de anser att du vållat skadan och därmed är skadeståndsskyldig eller inte.

Vårdslöshet eller strikt ansvar

Skadestånd förutsätter i allmänhet att någon har orsakat (vållat) en skada antingen genom vårdslöshet eller uppsåt. Bilförare och hundägare har ett strikt skadeståndansvar och kan därför bli skadeståndsskyldiga trots att de inte varit vårdslösa.

Person- och sakskada

I försäkringssammanhang är det främst person- och sakskador som du kan bli ansvarig och därmed skadeståndsskyldig för. Personskador är skador som medför fysiskt eller psykiskt lidande. Sakskador är skador på egendom som till exempel fastigheter och lösa föremål.

Skadevållare

Skadevållare kallas du om du har orsakat någon en skada. Det är du som skadevållaren som blir skadeståndsskyldig och som ska ersätta den som drabbats av en skada.

Den skadelidande

Skadelidande är den som drabbats av skadan och som kan kräva dig på skadestånd. Det är den skadelidande som ska bevisa att du vållat skadan.

Hur skadeståndet ska beräknas

I skadeståndslagen finns regler om hur skadeståndet ska beräknas. Det finns även skadeståndsregler i vissa speciallagar som då har företräde framför skadeståndslagen. Några exempel på speciallagar är hyreslagen, bostadsrättsslagen, trafikskadelagen och lagen om tillsyn över hundar och katter.

Skadeståndets storlek

Tanken med skadestånd är att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som innan skadan. Skadeståndets storlek ska därför motsvara värdet på den egendom som förstörts. Det kan antingen motsvara kostnaden för att reparera det som skadats eller, om det inte går, ersätta kostnaderna för att köpa ett liknande föremål.

För att beräkna skadeståndets storlek vid personskador använder man sig som regel av standardiserade beräkningsmetoder.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå