Om handläggning och skadereglering

När du har anmält en skada till försäkringsbolaget ska de så fort som möjligt bedöma om den är ersättningsbar. De är också skyldiga att se till du får rätt ersättning, även om du inte själv känner till vad den är.

När försäkringsbolaget fått in en anmälan från dig påbörjar de sin skadereglering. Det innebär att de gör en utredning och bedömer om skadan är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren. För att du ska få ersättning måste du göra sannolikt att du har rätt till ersättning.

Inte dra ut på tiden

Skaderegleringen får inte dra ut på tiden. Den juridiska skrivningen är att den ska "ske skyndsamt". Bolaget har dessutom en skyldighet att reglera skadan korrekt, vilket innebär att även om du skulle begära för lite i ersättning så måste de ändå betala dig rätt ersättning.

Dröjsmålsränta

Efter en månad från det att du lämnat in alla handlingar som behövs för skaderegleringen kan du ha rätt till dröjsmålsränta om bolaget inte betalar ersättning i tid. Det gäller bara om du ska få kontant ersättning, inte om om bolaget exempelvis ska reparera din skadade egendom. Dröjsmålsräntan beräknas enligt räntelagen och är referensräntan plus 8 procent i årlig ränta. Om referensräntan t ex är 2 procent blir räntan 10 procent (8 + 2).

Tänk på att 10% per år i dröjsmålsränta bara innebär cirka 0,8% per månad.