Klaga på din rådgivare

Har du fått vårdslös rådgivning som har drabbat dig ekonomiskt ska du i första hand försöka få kompensation från din rådgivare. Nästa steg är att kontakta den klagomålsansvarige på företaget. Om du fortfarande inte är nöjd kan du gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden eller domstol.

1. Klaga först hos din rådgivare

Vänd dig i första hand till din rådgivare med klagomål. Berätta vad du är missnöjd med och ställ krav på ersättning (skadestånd). Att de placeringsråd du fått har lett till en förlust räcker inte för att få rätt till skadestånd. Du kan bara få skadestånd om rådgivaren har agerat vårdslöst, alltså på ett sätt som avviker från hur en normalt aktsam rådgivare skulle ha agerat med hänsyn till den information du lämnade vid rådgivningstillfället, om exempelvis vilka risker du var beredd att ta.

2. Klagomålsansvarig på företaget

Nästa steg är att vända sig till den som är klagomålsansvarig på företaget och begära omprövning av rådgivarens beslut. Banken bör besvara klagomål inom 14 dagar. Om den klagomålsansvarige inte ändrar det tidigare beslutet, måste hen motivera avslaget och också ge dig information om hur du kan gå vidare med ditt ärende.

3. Allmänna reklamationsnämnden, ARN

Om du är missnöjd med bankens beslut kan du begära en prövning utanför företaget och gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. De prövar opartiskt tvister mellan konsumenter och företag. Det kostar ingenting att få ett ärende prövat hos ARN, men du måste anmäla ärendet skriftligen och inte senare än ett år efter det att du gjort en reklamation till banken eller företaget. Om du har fått ett beslut från bankens eller företagets klagomålsansvarige så är tidsgränsen två månader från beslutet.  För att ärendet ska prövas måste tvistens värde överstiga 2 000 kronor. Du kan få mer information och göra en anmälan direkt på www.arn.se. ARN gör ingen egen utredning utan prövar tvisten utifrån de uppgifter som du och banken lämnar. Enligt nämndens nya instruktioner från 1 januari 2016 ska ARN försöka få parterna att komma överens (förlikning). Om man förliks så prövas inte tvisten i sak utan ärendet avskrivs. Om man inte kommer överens så prövas tvisten på ett nämndsammanträde. Ett beslut från ARN är skriftligt och ges i form av rekommendationer kring hur tvisten ska lösas. Dessa följs så gott som alltid.

ARN kan i vissa fall pröva en tvist mellan en grupp konsumenter och ett företag, en s.k. grupptalan. Om en grupptalan prövas av ARN så gäller beslutet alla konsumenter med liknande krav, alltså även dem som inte varit i kontakt med nämnden. Man behöver inte skriva någon fullmakt eller liknande för att omfattas av ett beslut i en grupptalan.

4. Domstol

Du kan också vända dig till en domstol med en stämningsansökan mot företaget. Det kan vara klokt att anlita ett ombud, gärna en advokat eller annan jurist, för att få en bedömning av hur stora möjligheter du har att få rätt i domstol. En tvist i domstol är förknippad med kostnader. Du riskerar att få betala både dina egna och företagets rättegångskostnader om du förlorar tvisten. Du får också betala en avgift för att lämna in stämningsansökan. För ett mål som rör ett krav under 22 750 kr (dvs ett halvt prisbasbelopp) är ansökningsavgiften 900 kr. För ett mål som rör ett krav över 22 750 kr är ansökningsavgiften 2 800 kr. I din hemförsäkring ingår ett rättsskydd som kan stå för en del av kostnaderna. Kontakta ditt försäkringsbolag för att höra vilka tvister som ingår i rättsskyddet.

Är ni flera som har klagomål på ett företag kan ni, om saken rör samma eller liknande omständigheter, föra er talan i grupp i en så kallad grupprättegång. Grupptalan förs normalt genom ett ombud och ibland av Konsumentombudsmannen, KO.

Konsumentombudsmannen kan i vissa fall också biträda en enskild konsument mot ett företag vid allmän domstol.

5. Försäkringsförmedlare är skyldiga att ha en ansvarsförsäkring

Alla försäkringsförmedlare som har egna tillstånd från Finansinspektionen måste, enligt lag, ha en ansvarsförsäkring som ska täcka skadeståndskrav. Det innebär att du kan kräva skadestånd direkt ur ansvarsförsäkringen även om den aktuella försäkringsförmedlaren har gått i konkurs eller upphört med sin verksamhet. I ett sådant fall vänder du dig direkt till försäkringsbolaget. Om försäkringsbolaget säger nej, kan du gå vidare och överklaga bolagets beslut.

Viktiga tidsfrister

Klaga så fort felet har upptäckts

Du måste reklamera, klaga, inom skälig tid från det att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet.

Inom ett år

Du måste lämna in en anmälan till ARN inom ett år från det att du gjort en reklamation till banken eller till företaget.

Inom ett år

Du måste lämna in en anmälan till ARN inom ett år från det att du gjort en reklamation till banken eller till företaget. Om du har fått ett beslut från bankens eller företagets klagomålsansvarige så är tidsgränsen två månader från beslutet, även om det då har gått mer än ett år från reklamationstillfället.

10 års preskriptionstid

En fordran preskriberas efter 10 år.