Klaga i ett bankärende

Här beskriver vi dels några situationer som det kan
vara värt att klaga på hos din bank, dels hur du ska göra när du vill klaga. Du
hittar också brevmallar som du kan använda när du skriver ditt klagomål.

Vill du klaga på din bank? Det kan vara värt att lämna ett klagomål om du till exempel

  • har fått ett svar från banken som du är missnöjd med
  • tycker att banken inte har behandlat dig eller ditt ärende korrekt
  • anser att ett uttag eller någon annan transaktion är fel

När du har fått ett beslut från banken kan du få det juridiskt prövat av Allmänna reklamationsnämnden eller i tingsrätten.

Använd vår brevmall

Här finns exempel på brevmallar som du kan använda om du har

klagomål på banktjänster i allmänhet

• eller om du har drabbats av obehöriga uttag från ditt kontokort.

Om du är missnöjd med bankens handläggning

1. Bankens kontaktperson eller kundtjänst

Konsumenter som kontaktar vår rådgivning undrar till exempel om man kan klaga när man tycker att banken inte kan eller vill svara på ens frågor eller när man tycker att man inte får tala med rätt person. Ibland finns det inte något telefonnummer att ringa och ibland tycker de konsumenter som kontaktar oss att personalen på banken är nonchalant.

Vill du klaga på sådant, ska du i första hand klaga hos den som du varit i kontakt med på bankkontoret och/eller den personens chef. Om det inte finns något kontor så vänder du dig till kundtjänst eller någon annan kontaktperson. Om det inte hjälper skriver du till den som är klagomålsansvarig på banken.

2. Klagomålsansvarig på banken

Alla banker bör ha en kundombudsman eller någon annan klagomålsansvarig som tar emot dina klagomål. Den som är klagomålsansvarig tar emot klagomål från kunder för att se om banken har gjort något fel eller om det finns någon annan anledning att göra en ny bedömning, till exempel ompröva ett beslut. Banken bör besvara klagomål inom 14 dagar, men det kan ta längre tid om ärendet behöver utredas mer. Om det tar längre tid bör klagomålsansvarige meddela dig det. Om den klagomålsansvarige inte ändrar bankkontorets tidigare beslut, måste hen motivera avslaget och också ge dig information om hur du kan gå vidare med ditt ärende.

Tänk på det här när du kontaktar den klagomålsansvarige:

  • Lämna helst ditt klagomål skriftligt
  • Försök att tydligt förklara vad du är missnöjd med
  • Skicka gärna med dokument som du vill använda som bevis, till exempel utdrag eller redovisningar, så underlättar det hanteringen av ditt ärende

Du hittar kontaktuppgifter till klagomålsansvarig på bankens webbplats, ofta finns det också ett webbformulär som du kan använda. Annars kan du kontakta oss på Konsumenternas Bank- och finansbyrå, vi har kontaktuppgifter till nästan alla kundombudsmän och klagomålsansvariga.

Om du är missnöjd med bankens beslut

1. Klagomålsansvarig på banken

Klagomålsansvarig på banken kan om- eller överpröva ett tidigare beslut som banken tagit, se ovan.

2. Allmänna reklamationsnämnden, ARN

Om du efter klagomålsansvarigs beslut fortfarande är missnöjd med bankens beslut kan du göra en anmälan till ARN. Ett beslut från ARN är skriftligt och rekommenderar hur tvisten bör lösas. ARN:s rekommendationer följs så gott som alltid.

Bara konsumenttvister

ARN kan bara pröva tvister mellan konsumenter och företag. Det kostar ingenting att få ett ärende prövat hos ARN.

Din anmälan måste ha kommit in till ARN inom ett år från det att du första gången klagade till banken med anledning av ett ställningstagande banken gjort i ditt ärende. I bankärenden gäller även en specialregel som innebär att om det gått längre tid än ett år från det första klagomålet har du ändå alltid möjlighet att skicka in anmälan inom två månader från och med att du fått ett slutgiltigt beslut från kundombudsman eller liknande.

Anmälan till ARN ska ske skriftligen och från den 1/8 2019 måste den även göras på ARN:s webbformulär eller med ARN:s fysiska anmälningsblankett. Anmälningar som görs på annat sätt, t.ex. via e-post eller brev, kommer avvisas.

ARN kan pröva de flesta tvister som du kan ha med banken men tvisten måste ha uppstått i anledning av ett avtalsförhållande, du måste alltså vara eller ha varit kund i banken. Det ekonomiska värdet i tvisten måste också röra sig om minst 2 000 kronor.

Även om du inte är kund kan ARN pröva en tvist mellan dig och banken om att få öppna ett konto.

Du gör anmälan på ARN:s webbplats

Du kan få mer information och göra en anmälan direkt på www.arn.se. ARN gör ingen egen utredning utan prövar tvisten utifrån de uppgifter som du och banken lämnar.

3. Domstol

Du kan också vända dig till tingsrätten med en stämningsansökan mot företaget. Det kan vara klokt att först anlita ett ombud, gärna en advokat eller annan jurist, för att få en bedömning av hur stora möjligheter du har att få rätt i domstol.

Det kostar pengar

En tvist i domstol kostar pengar. Du riskerar att få betala både dina egna och bankens rättegångskostnader om du förlorar tvisten. Du får också betala en avgift för att lämna in stämningsansökan. För ett mål som handlar om ett krav under 23 650 kr (dvs ett halvt prisbasbelopp) är ansökningsavgiften 900 kr. För ett mål som handlar om ett krav över 23 650 kr är ansökningsavgiften 2 800 kr.

Undersök om du kan använda rättsskyddet i din hemförsäkring

I din hemförsäkring ingår ett rättsskydd som kan stå för en del av kostnaderna. Kontakta ditt försäkringsbolag för att höra vilka tvister som ingår i rättsskyddet.

4. Inkassonämnden

Om du i samband med ett inkassoärende har blivit utsatt för en åtgärd som kan anses oetisk eller i övrigt strider mot god inkassosed kan du göra en anmälan till Inkassonämnden. För att Inkassonämnden ska kunna pröva saken måste du göra anmälan inom sex månader från det att åtgärden som du vill klaga på genomfördes. Anmälan gör du skriftligen till Inkassonämndens kansli.

5. Konsumentombudsmannen, KO, kan driva tvister

Är ni flera som har klagomål på ett företag kan ni, om saken rör samma eller liknande omständigheter, föra er talan i grupp i en så kallad grupprättegång. Grupptalan förs normalt genom ett ombud och ibland av Konsumentombudsmannen, KO.

Konsumentombudsmannen kan i vissa fall också biträda en enskild konsument mot ett företag vid allmän domstol.

Viktiga tidpunkter att komma ihåg

Klaga så fort du upptäckter felet

Du måste reklamera, dvs. klaga, inom skälig tid från det att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet.

Anmäl till ARN inom ett år (+ 2 månader)

Huvudregeln är att du måste lämna in en anmälan till ARN inom ett år från det att du första gången klagat på ett beslut till banken eller till företaget. För banktvister finns det dessutom en specialregel som innebär att du alltid har två månader på dig att göra en anmälan från det att du fått ett beslut från bankens eller företagets klagomålsansvarige.

Preskriptionstid

En fordran preskriberas normalt efter 10 år.