Ränta och avgifter

När du tar ett lån betalar du ränta på lånet. Oftast är det den årliga nominella räntan som anges. Men även den effektiva räntan ska framgå av både förhandsinformationen och avtalet. Den effektiva räntan visar hur stor den totala kostnaden för lånet är, inklusive alla avgifter, som till exempel uppläggnings- och aviseringsavgift.

Nominell och effektiv ränta

Med den nominella räntan menas den ränta som långivaren tar ut för lånet. Men för att du enkelt ska kunna jämföra vad ett lån kommer att kosta dig hos olika långivare är långivarna i både marknadsföring, förköpsinformation och i det enskilda lånavtalet också tvungna att ange den effektiva räntan och visa med ett exempel. Med den effektiva räntan menas alltså räntan som ska betalas plus de olika avgifter som långivaren tar ut för lånet. Den effektiva räntan ska alltid anges som årsränta i procent. 

Säg att du till exempel vill låna 100 000 kronor med rak amortering i fem år och med en ränta på 5 %. Lånet ska betalas varje månad. Med en uppläggningsavgift på 300 kr och en aviavgift på 25 kr blir den effektiva räntan 5,85 %. Efter fem år kommer du att ha betalat 114 508 kr för ditt lån.

Även kortfristiga lån som till exempel SMS-lån ska visa den effektiva räntan. De löper ju inte under ett år utan ska ju oftast återbetalas redan efter 30 till 90 dagar. Den effektiva räntan för de lånen blir därför oftast väldigt hög, flera hundra eller till och med tusen procent.

Långivaren bestämmer räntan

Som huvudregel bestämmer varje långivare själv vilken ränta de vill ta ut. Men det finns ett räntetak på 40 procent om lånet är en så kallad högkostnadskredit. Läs mer om högkostnadskrediter här.

Räntesatsen på lånet beror på vilken risk långivaren tycker att det är att låna ut pengar till dig. Den risken beror på din återbetalningsförmåga och vilken säkerhet du kan ställa för lånet. Ju bättre dessa faktorer är, desto lägre kan räntan bli. Räntan betalas vanligtvis vid slutet av varje månad eller kvartal. Den ränta du har betalat under ett år är avdragsgill i deklarationen.

Fast eller rörlig ränta

Räntan du betalar kan vara antingen fast eller rörlig. Fast ränta innebär att räntesatsen är samma under hela räntebindningsperioden. Fast ränta erbjuds vanligen för bolån. Vid konsumtionslån är räntan nästan alltid rörlig. Numera erbjuds inte helt rörlig ränta utan den kortaste bindningstiden brukar vara tre månader, men den räntan kallas ofta rörlig. Rörlig ränta innebär att räntesatsen följer förändringarna på räntemarknaden.

Ändringar av räntor och avgifter

På lån med rörlig ränta kan räntan förändras över tiden. Innan en rörlig ränta ändras måste långivaren informera dig om ränteändringen. Avgifter för lånet får bara tas ut om de är avtalade och om avgiften avser kostnader som långivaren har för lånet. En avgift får höjas endast om de kostnader som avgiften ska täcka har ökat.

Har du rörlig ränta på ditt lån får långivaren höja räntan, men bara under vissa förutsättningar. För det första måste rätten att ändra räntan stå i låneavtalet. För det andra är det bara av följande skäl som långivaren har rätt att höja räntan:

  • kreditpolitiska beslut,
  • ökade upplåningskostnader för långivaren, eller
  • andra kostnadsökningar som långivaren inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks.

Långivarens skyldighet

Långivaren är skyldig att tillämpa ett villkor om ränteändringar på samma sätt till din förmån som till din nackdel. Har du en fast ränta på ditt lån får räntan inte höjas eller ändras under låneperioden!

Information om ränteändring

Innan en rörlig ränta ändras måste långivaren informera dig om ränteändringen. En underrättelse om ändrad ränta ska du få i ett skriftligt meddelande (i pappersform) eller i elektronisk form, under förutsättning att det är läsbart och varaktigt och tillgängligt för dig, exempelvis via e-post. Informationen kan också lämnas via långivarens hemsida om det är möjligt att lagra informationen i ursprungligt skick, så att du kan ha tillgång till den så länge informationen är relevant. Det är alltså inte tillräckligt att långivaren informerar genom annonser. En särskild regel gäller för bolån – då räcker det att långivaren annonserar om ränteändringen och sedan informerar dig personligen i samband med nästa avi eller kontoutdrag.

Om din ränta är kopplad till en referensränta får långivaren i stället
informera om ränteändringen periodvis, exempelvis i samband med att du får en betalningsavi eller ett kontoutdrag. Men rätten att informera på detta sätt måste vara avtalad, den nya referensräntan måste ha offentliggjorts och den aktuella nivån på referensräntan måste alltid finnas tillgänglig hos långivaren.

Avgifter

Avgifter för lånet, exempelvis aviavgifter eller uppläggningsavgifter, får bara tas ut om de är avtalade och om avgiften avser kostnader som långivaren har för lånet. En sådan avgift får höjas om det framgår av ditt avtal att långivaren har rätt att höja. Dessutom får avgiften höjas endast om de kostnader som avgiften ska täcka har ökat. Gäller det en kontokredit måste långivaren informera dig om en avgiftshöjning innan den börjar gälla, men för andra slags lån finns inget krav på att du ska få information om ändringen i förväg.

Kontraktsränta

Kontraktsränta (kallas även limitränta, kreditavgift, årsavgift) är en viss procentsats av det beviljade låneutrymmet som du betalar oavsett om du utnyttjar låneutrymmet eller inte. Kontraktsräntan betalas vanligtvis för ett år i förskott och om du säger upp lånet i förväg ska du få tillbaka den kontraktsränta som du inte utnyttjat. Om lånet avslutas efter tre månader ska alltså tre fjärdedelar av årets kontraktsränta återbetalas. Utöver kontraktsräntan tillkommer som vanligt ränta på den del av krediten som utnyttjas.