Förhandsinformation

Du ska i rimlig tid innan du ingår ett låneavtal få så mycket information så att du enkelt ska kunna förstå låneavtalets innebörd, bedöma nyttan av att ingå låneavtalet, jämföra olika alternativ och förstå de ekonomiska konsekvenser som kan följa av låneavtalet.

Långivaren har ett ansvar för att försäkra sig om att du har förstått viktiga delar av låneavtalet, så kallad förklaringsskyldighet. Det innebär att långivaren ska lämna de förklaringar du behöver för att kunna avgöra om det lån du tänker ta passar ditt behov och din ekonomiska situation. Långivaren är däremot inte skyldig att lämna råd. Om det framgår av omständigheterna att krediten är ofördelaktig bör däremot långivaren avråda dig från att ta lånet.

Du ska få information om

 • vilket slags kredit det rör sig om,
 • kreditgivarens och kreditförmedlarens namn, organisationsnummer och adress,
 • kreditbeloppet och villkoren för utnyttjandet av krediten,
 • kreditavtalets löptid,
 • varan eller tjänsten och dess kontantpris vid kreditköp,
 • krediträntan, villkoren för krediträntan med angivande av referensindex eller referensräntor samt tidpunkter, förfaranden och andra villkor för ändring av krediträntan,
 • den effektiva räntan, med angivande av ett representativt exempel, och det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten,
 • avbetalningarnas storlek, antal och förfallotidpunkter samt den ordning enligt vilken betalningarna ska fördelas på krediter med olika krediträntor; om en betalning inte avräknas utan sparas eller investeras för konsumentens räkning, ska det anges,
 • avgifter med anledning av kreditavtalet och villkoren för ändring av avgifterna,
 • notariatsavgifter,
 • skyldighet att ingå ett avtal om en kompletterande tjänst till kreditavtalet,
 • dröjsmålsräntan och villkoren för ändring av den samt avgifter som ska betalas när avtalsförpliktelser inte fullgörs,
 • påföljder vid dröjsmål med betalning,
 • begärda säkerheter,
 • förekomst eller avsaknad av ångerrätt,
 • konsumentens rätt till förtidsbetalning samt kreditgivarens rätt till ränteskillnadsersättning och hur denna ersättning ska beräknas,
 • konsumentens rätt att få information om att en kredit inte beviljats,
 • konsumentens rätt att få ett utkast till ett kreditavtal, och
 • den tid under vilken erbjudandet gäller.

Informationen ska lämnas i ett formulär "standardiserad europeisk konsumentkreditinformation". Det ska lämnas som ett skriftligt meddelande (i pappersform) eller i elektronisk form, under förutsättning att det är läsbart och varaktigt och tillgängligt för dig, exempelvis via e-post. Informationen kan också lämnas via långivarens webbplats om det är möjligt att lagra informationen i ursprungligt skick så att du kan ha tillgång till den så länge informationen är relevant. Det formulär du får är inte ett rättsligt bindande erbjudande om lån.

Om avtalet ingås via distanskommunikation, som inte medger skriftlig information före avtalsslutet, ska du få informationen snarast efter att avtalet har ingåtts. Det gäller till exempel avtal som ingås genom utväxlande av sms-meddelanden eller via telefonsamtal.

Om det är fråga om en kontokredit som ska betalas tillbaka på uppmaning eller inom tre månader behöver långivaren bara ge dig viss information om bland annat vilket slags kredit det rör sig om, löptid, krediträntan, avgifter och dröjsmålsränta. Långivaren ska därutöver lämna information om kreditbeloppet, den effektiva räntan med angivande av ett representativt exempel samt villkor och förfarandet för att säga upp kreditavtalet. Om avtalet innebär att konsumenten kan uppmanas att betala tillbaka hela den utestående krediten, ska information lämnas även om det. Informationen behöver inte ges på ett särskilt formulär.

Särskild information vid telefonförsäljning av kredit

Vid telefonförsäljning av en kredit gäller reglerna om förhandsinformation i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Informationen ska bland annat ge en beskrivning av den finansiella tjänstens huvudsakliga egenskaper med information om:

 • kreditbeloppet och villkoren för utnyttjande av krediten,
 • kreditavtalets löptid,
 • varan och tjänsten och dess kontantpris vid kreditköp,
 • krediträntan, villkoren för krediträntan med angivande av referensindex eller referensräntor samt tidpunkter, förfaranden och andra villkor för ändring av krediträntan,
 • den effektiva räntan, med angivande av ett representativt exempel, och det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten, och
 • avbetalningarnas storlek, antal och förfallotidpunkter samt den ordning enligt vilken betalningarna ska fördelas på krediter med olika krediträntor.

Om det är fråga om en kontokredit som ska betalas tillbaka på uppmaning eller inom tre månader ska beskrivningen innehålla information om kreditbeloppet, krediträntan med villkor för den och angivande av referensindex eller referensräntor samt den effektiva räntan med angivande av ett representativt exempel. Om avtalet innebär att konsumenten kan uppmanas att betala tillbaka hela den utestående krediten, ska också det anges.

Undantag

Kravet på förhandsinformation gäller inte fakturakrediter, vissa räntefria kontokrediter eller värdepapperskrediter. För bostadskrediter gäller särskilda regler om förhandsinformation.

Utkast till låneavtal

Om du begär ett utkast till låneavtal ska långivaren kostnadsfritt överlämna ett avtal. Av utkastet bör det framgå om det är ett bindande anbud eller inte. Du har ingen rätt att få ett utkast till låneavtal om långivaren meddelar att han inte kommer att bevilja ett lån till dig.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå