Amortering

När du amorterar betalar du av på ditt bolån. Amorteringen betalas tillsammans med räntan, det vill säga varje månad eller kvartal.

Amortering betyder att du betalar av på skulden. Det finns olika amorteringsmodeller, men för bolån används så gott som alltid rak amortering. Rak amortering innebär att du betalar av på lånet med ett lika stort belopp vid varje amorteringstillfälle.

Förutom amorteringen ska du betala ränta, som vid varje betalningstillfälle beräknas på aktuell skuld. Eftersom skulden minskar blir räntan och därmed kostnaden för lånet lägre varje gång du amorterar, förutsatt att räntan på lånet inte höjs.

Ett bolån kan vara amorteringsfritt, om du kommit överens med banken om att du inte behöver amortera.

Amorteringsplan

Från den 1 januari 2017 är en långivare skyldig att föra en diskussion med dig om amortering i samband med att du ska ta ett bolån. Långivaren ska också ge dig ett förslag till en individuell amorteringsplan som ska vara i ditt långsiktiga intresse.

I diskussionen om amortering ska långivaren förklara hur olika amorteringsalternativ påverkar skulden. Det kan de göra genom att visa exempel på hur skulden kan minska och hur det påverkar kommande räntebetalningar. Diskussionen kan ni föra vid personliga möten eller via e-post eller telefon. Det är viktigt att du själv blir uppmuntrad att delta aktivt, det ska alltså inte röra sig om ensidig information från långivarens sida.

Du ska få amorteringsplanen senast tillsammans med det bindande erbjudandet om lånet. Om det är en låneförmedlare som presenterar det bindande erbjudandet så blir det normalt sett förmedlaren som diskuterar amorteringsplanen också. Vem som gör vad när du anlitar en låneförmedlare beror dock på vilken befogenhet låneförmedlaren har fått från långivaren.

Tanken med en individuell amorteringsplan är att du ska bli uppmärksammad på frågan om hur du ska betala av på lånet, även om du har en lägre belåningsgrad än den gräns där lagkravet på amortering träder in (över 50 procent belåning). Planen innebär inte att du måste amortera eller att du måste amortera på det sätt som planen föreslår, utan är ett förslag. Tänk dock på att en långivare kan kräva att du amorterar på ditt lån även om det inte omfattas av det tvingande amorteringskravet (se nedan).

Du har rätt att få en ny amorteringsplan om du vill under lånets löptid, till exempel om du har fått en ändrad inkomst eller om du vill amortera med ett högre belopp.

Om du själv vill laborera med olika amorteringsalternativ och se hur dessa påverkar kostnaderna för ditt bolån på kort och lång sikt kan du använda Lånelabbet.

Amorteringskrav - belåningsgrad

Du måste amortera på ditt bolån om du har en belåning som är högre än 50 procent av bostadens marknadsvärde.

 • Är belåningsgraden över 70 procent ska du amortera 2 procent per år på lånebeloppet
 • Är belåningsgraden över 50 procent och högst 70 procent ska du amortera 1 procent per år på lånebeloppet.

Exempel:
Du har ett lån på 2,4 mkr och bostaden är värd 3 mkr. Det innebär en belåningsgrad på 80 procent. Du måste då amortera 2 procent på skulden varje år, tills belåningsgraden kommer ner till 70 procent. Det betyder att du amorterar 48 000 kr per år (4 000 kr per månad).

Har du en bostad som är värd 2 mkr och lån på 1,2 mkr är din belåningsgrad 60 procent. Då måste du amortera 1 procent på skulden varje år, vilket är 12 000 kr. Per månad blir amorteringen 1 000 kr.

Amorteringen räknas på det totala ursprungliga lånebeloppet.

Lagstiftningen om amorteringskravet finns i en särskild bestämmelse i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (6 kap. 3 b §). Detta är bara en allmän regel, alla detaljer framgår av föreskrifter från Finansinspektionen. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juni 2016.

Reglerna innebär att långivaren måste kräva att du amorterar i de situationer som träffas av reglerna. Tänk på att även om lagkravet inte gäller för ditt lån innebär det ingen rättighet att slippa amortera – långivaren kan ändå begära att du amorterar på ditt lån. Banken kan även begära att du amorterar mer än vad som står i reglerna.

Amorteringskravet gäller när du tar ett nytt lån

Amorteringskravet gäller för nya lån, inte lån som du redan hade den 1 juni 2016 när reglerna började gälla.

Vad är ett nytt lån?

Här ger vi några exempel på vad som betraktas som ett nytt lån. Om det är ett nytt lån måste du som huvudregel amortera:

 • Låneavtal som du ingår efter att amorteringskravet började gälla (men om du träffade ett bindande avtal om köp av bostaden innan reglerna började gälla omfattas lånet inte av amorteringskravet).
 • Du köper en ny bostad men behåller ditt gamla lån och sätter den nya bostaden som pant, så kallat säkerhetsbyte.
 • Du får ett lån efter att amorteringskravet började gälla, men hade ett lånelöfte som lämnades innan amorteringskravet började gälla. Lånelöftet har ingen egen betydelse - det avgörande är när du avtalade om att köpa bostaden.
 • Blancolån som banken bakar in i bolånet (eftersom det innebär en utökning av bolånet).

Vad är inte ett nytt lån?

Här ger vi några exempel på vad som inte betraktas som ett nytt lån.

 • Du ingår ett låneavtal efter att amorteringskravet börjat gälla, men du ingick det bindande avtalet om köp av bostaden innan den 1 juni 2016
 • Du byter bank, får ett motsvarande lån i den nya banken som i din tidigare och du bor kvar i bostaden
 • Villkoren för ditt befintliga lån ändras, t.ex. avseende ränta eller frivillig amortering
 • Du lägger om ditt befintliga lån hos din bank, till exempel för att få ner räntekostnaderna, utan att öka lånet
 • Byggnadskrediter (byggnadskreditiv) omfattas inte av amorteringskravet om du träffade avtal om byggnationen före den 1 juni 2016. Har du träffat avtalet efter det datumet så undantas lånet från amorteringskravet i högst fem år på grund av att det rör sig om nyproduktion.
 • En part övertar den andra partens del av bolånet, exempelvis vid separation. Det förutsätter att lånet inte utökas.

Tilläggslån

Om du utökar ett befintligt lån så att det totala lånebeloppet kommer att uppgå till mer än 50 procent av bostadens marknadsvärde måste du börja amortera. Det finns två alternativ för hur du ska amortera.

Antingen amorterar du 1 eller 2 procent på det totala lånebeloppet (det lån du hade plus tilläggslånet).

Alternativt amorterar du enbart på tilläggslånet, och då amorterar du av det på 10 år (10 procent per år). Men det gäller bara om du tog ditt befintliga lån före den 1 mars 2018.

Värderingen av bostaden

Amorteringen baseras på marknadsvärdet på bostaden vid köpetillfället. Det är normalt detsamma som priset.

Om din bostad har ökat i värde sedan du köpte den är det tillåtet att göra en omvärdering för att räkna fram en lägre belåningsgrad. Men du får inte göra en omvärdering förrän det gått fem år. Det är tillåtet att göra omvärderingar vart femte år.

Du får även göra en omvärdering utan att det har gått fem år, ifall det skett en avsevärd förändring av värdet på bostaden som inte beror på den allmänna prisutvecklingen på bostäder. Det måste vara en omfattande renovering, ombyggnad eller tillbyggnad. Enbart en renovering av ett kök eller badrum, en tillbyggnad av en balkong eller att du byggt en carport innebär inte en sådan avsevärd förändring som ger dig rätt till en omvärdering.

I samband med en omvärdering får den totala skulden räknas om (med hänsyn till gjorda amorteringar), liksom amorteringsbeloppet.

Hushåll som köpte bostaden innan amorteringskravet trädde i kraft, och som utökar sitt lån så att det träffas av amorteringskravet, får göra en omvärdering även om det inte gått fem år från köpet.

Amorteringskrav - skuldkvot

Om du tar ett nytt bolån, och lånet tillsammans med eventuella andra bolån som du redan har, är större än motsvarande 4,5 gånger din bruttoinkomst måste du amortera 1 procent per år på det nya lånet. Detta amorteringskrav gäller från den 1 mars 2018.

Med nytt bolån menas att du ingår ett nytt låneavtal, eller att du utökar ett tidigare lån efter detta datum.

Amorteringskravet som handlar om skuldkvoten gäller utöver det tidigare kravet som började gälla den 1 juni 2016 (som gäller vilken belåningsgrad du har). Om ditt lån omfattas av båda kraven innebär det att du behöver amortera 2 eller 3 procent per år på ditt bolån.

Vilken skuld räknar man med?

Skuldkvoten beräknas på alla dina bolån. Om du exempelvis har ett bolån på ett fritidshus sedan tidigare och tar ett nytt bolån för att köpa en ny bostad så ingår båda lånen i skulden.

Vilken inkomst räknar man med?

Du ska räkna med din bruttoinkomst.

Med bruttoinkomst menas den senast fastställda förvärvsinkomsten enligt ditt skattebesked. Till den inkomsten kan du få lägga till andra ”säkerställda och varaktiga inkomster”. Exempel på en sådan är barnbidrag. Om du har fått högre lön efter ditt senaste skattebesked får du räkna med den nya inkomsten, under förutsättning att banken bedömer att den är säkerställd och varaktig.

Tilläggslån

Om du utökar ditt bolån efter den 1 mars 2018 så utlöser det amorteringskravet, under förutsättning att din belåning hamnar över skuldkvotsgränsen.

Men om du tog det tidigare lånet före den 1 mars 2018, kan du som ett alternativ få amortera enbart på tilläggslånet. I så fall behöver du amortera av tilläggslånet med 10 procent per år så att det är slutbetalt efter 10 år.

Ändring av skuldkvoten

En bolånetagare kan när som helst begära att banken beräknar en ny skuldkvot. Om inkomsten har förändrats efter att ett bolån lämnats får banken räkna om skuldkvoten och utifrån den ändra amorteringsbeloppet. En minskning av skuldkvoten kan också ske om storleken på lånet minskar.

Om det kommer till en ny medlåntagare kan det också leda till att skuldkvoten sjunker till under gränsvärdet, vilket innebär att banken kan medge att sänka amorteringsbeloppet.

Om bolånetagaren får minskad inkomst är banken inte skyldig att ändra amorteringen även om det innebär att gränsvärdet påverkas, utan den skuldkvot som räknades fram vid nyutlåningen fortsätter att gälla.

Däremot ska skuldkvoten alltid räknas om ifall en eller flera bolånetagare som tecknat lånet bortfaller som solidariskt betalningsansvariga. Den regeln gäller dock inte om en låntagare bortfaller på grund av dödsfall.

Några undantag från amorteringskraven

Långivaren kan bevilja undantag från amorteringskraven för lån som du tar när du köper en nyproducerad bostad. Långivaren har alltså möjlighet att bevilja ett amorteringsfritt lån, men enbart för den första köparen och högst i fem år.

Krav på amortering gäller inte heller om du har lån på en jordbruks- eller skogsfastighet.

Detsamma gäller för kapitalfrigöringskrediter.

Om det finns särskilda skäl kan långivaren bevilja amorteringsfrihet under en period. Sådana särskilda skäl är exempelvis närståendes dödsfall, arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa. Som huvudregel ska ett undantag vara tillfälligt och det ska utvärderas regelbundet av långivaren. Skulle de särskilda skälen finnas kvar under lång tid kan långivaren bevilja dig undantag i flera år.

Tidsbegränsat undantag från amorteringskraven

Finansinspektionen har beslutat att långivarna från och med den 14 april 2020 har möjlighet att ge både nya och befintliga bolånekunder ett tidsbegränsat undantag från amorteringskravet. Undantaget gäller amorteringar till och med den 31 augusti 2021.

Vilka bostäder som omfattas

Amorteringskravet gäller för bostäder i Sverige. Med bostad menas en- eller tvåfamiljsfastigheter och bostadsrätter som används för bostadsändamål. Även fritidshus omfattas.

När du byter bank

Om du vill flytta ditt bolån till en annan bank så tar den nya banken hand om det mesta som gäller överflyttningen. Men du måste själv begära ut ett amorteringsunderlag från din gamla bank. Den nya banken behöver underlaget för att bedöma om du måste amortera på lånet, och med hur mycket.

Bankerna har tagit fram en gemensam rutin för vilka uppgifter som ska finnas med i amorteringsunderlaget. Det finns också en blankett. Där fyller din gamla bank bland annat i ett amorteringsgrundande värde. Det är det värde på bostaden som banken använde vid beräkningen av amorteringsbeloppet. Det ska också framgå vilket datum banken fastställde värdet. Andra uppgifter som ska framgå av underlaget är hur stor skulden är, vilken del av skulden som omfattas av amorteringskrav och vilken del av skulden som inte gör det.

Bankföreningens rekommendation om amorteringsunderlag.

Vad händer om banken missar att kräva amortering?

Föreskrifterna om amorteringskrav på bolån riktar sig mot bankerna. Bankerna ska sedan tillämpa reglerna i sin utlåning. Om en bank missar att avtala om amortering i ett låneavtal, trots att lånet i sig omfattas av amorteringskravet, kan det leda till ett ingripande från Finansinspektionen mot banken. Ett sådant ingripande skulle däremot inte leda till att låneavtalet mellan banken och kunden blir ogiltigt. Detta framgår av förarbetena till lagstiftningen om amorteringskravet.