Förhandsinformation till låntagare

Du ska i rimlig tid innan du ingår ett låneavtal få så mycket information så att du enkelt ska kunna förstå låneavtalets innebörd, bedöma nyttan av att ingå låneavtalet, jämföra olika alternativ och förstå de ekonomiska konsekvenser som kan följa av låneavtalet.

Långivaren har ett ansvar för att försäkra sig om att du har förstått viktiga delar av låneavtalet, så kallad förklaringsskyldighet. Det innebär att långivaren ska lämna de förklaringar du behöver för att kunna avgöra om det lån du tänker ta passar ditt behov och din ekonomiska situation. Långivaren är däremot inte skyldig att lämna råd. Om det framgår av omständigheterna att krediten är ofördelaktig bör däremot långivaren avråda dig från att ta lånet.

SEKKI-blankett

Du ska få information och den ska lämnas n i ett formulär "standardiserad europeisk konsumentkreditinformation", SEKKI.

Skriftligt meddelande
Lån på distans
Kontokredit

Du ska få information om det mesta

Du ska få veta det mesta om krediten innan du tar ett lån; vem som är kreditgivare, vad det är för typ av kredit, kreditbelopp, villor och löptid. Likaså nominell ränta och effektiv ränta och vilka rättigheter och skyldigheter du som låntagare har.

Du ska få följande information

Särskild information vid telefonförsäljning av kredit

Vid telefonförsäljning av en kredit gäller reglerna om förhandsinformation i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Vilken information du ska få
Kontokredit

Undantag

Kravet på förhandsinformation gäller inte fakturakrediter, vissa räntefria kontokrediter eller värdepapperskrediter.

Utkast till låneavtal

Om du begär ett utkast till låneavtal ska långivaren kostnadsfritt överlämna ett avtal.