Om jag drabbas av en skada på grund av översvämning från en sjö som ligger nära min tomt - kan jag då räkna med ersättning från min villaförsäkring?

Om byggnaden skadas till följd av översvämning (skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag) kan du få ersättning för skadorna från din villaförsäkring. Vattnet måste dock tränga upp ur ett avlopp eller rinna in från markytan genom en ventil, dörröppning eller fönster. Om vattnet istället skulle tränga igenom husets dränering och grund ersätts det inte i någon försäkring. Skador på tomtmark ersätts inte heller vid översvämning.

Självrisken skiljer sig mycket åt. Ofta är självrisken hög i så kallade basförsäkringar och lägre i "stor- eller tilläggsprodukter". Jämför villaförsäkringar här.