Om jag drabbas av en skada på grund av översvämning från en sjö som ligger nära min tomt - kan jag då räkna med ersättning från min villaförsäkring?

Om byggnaden skadas till följd av översvämning (skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag) kan du få ersättning för skadorna från din villaförsäkring. Vattnet måste dock tränga upp ur ett avlopp eller rinna in från markytan genom en ventil, dörröppning eller fönster. Om vattnet istället skulle tränga igenom husets dränering och grund ersätts det inte i någon försäkring. Skador på tomtmark ersätts inte heller vid översvämning.

Vid skador som beror på översvämning är självrisken ofta hög, vanligen 10 000 kr eller minst 10 000 kr plus 10 % av kostnaden. Med andra ord kan du själv få bära en stor del av kostnaden om sjön svämmar över.