Försäkringssekretess

Försäkringsbolag har skyldighet att värna sina kunders integritet. De får inte lämna ut uppgifter till andra om kundernas ekonomiska eller andra personliga förhållanden, som till exempel sjukdomar.

Frågan om sekretess regleras i Försäkringsrörelselagen och genom försäkringsbolagens egna, interna etiska regler. Finansinspektionen övervakar att bolagens etiska regler står i överensstämmelse med god försäkringsstandard.

Hantering av sjukjournaler

Försäkringsbolaget får bara hämta relevant information från läkare eller sjukhus. Det är bara de som arbetar med ett ärende på försäkringsbolaget som ska ha tillgång till journalerna. Dessutom ska materialet förvaras på ett säkert sätt. I försäkringsrörelselagen finns ett klart förbud mot att röja uppgifter om genetiska undersökningar eller genetisk information som avser en enskild person.

Personuppgifter

Personuppgifter som finns tillgängliga hos försäkringsbolaget får inte lämnas ut till någon annan än försäkringstagaren. I vissa fall kan dock försäkringsbolaget vara skyldigt att enligt lag lämna ut uppgifter till myndigheter eller andra. Det kan till exempel handla om uppgifter till skattemyndigheten eller domstol.

Regler om samtycke

I samband med en ansökan om försäkring eller en inträffad skada kan försäkringsbolaget begära att få ta del av hälsouppgifter. Försäkringsbolaget får inte begära samtycke redan i samband med en ansökan om försäkringen. Först måste försäkringsbolaget gå igenom ansökan och bedöma att det är nödvändigt att inhämta hälsouppgifter. Samtycket ska också vara begränsat till att gälla under prövningen av ansökan eller under regleringen av den aktuella skadan.

Läs mer i Regeringen - Prop. 2009/10:241