Kvittning

Kvittning är en form av betalning. Har du både skulder och tillgångar i samma bank har banken en fordran mot dig och du en fordran mot banken. Om du exempelvis inte har betalat ränta för ett lån i tid kan banken kvitta sin fordran genom att hämta betalningen från ett konto där du har pengar.

För att banken ska ha rätt att kvitta krävs att deras fordran är klar och förfallen. Dessutom måste kunden ha ett konto i samma bank. Att fordran är klar innebär att kunden och banken inte är oense om skuldens storlek. Att den är förfallen betyder att banken inte har fått betalningen tillhanda på förfallodagen.

I regel bör banken inte kvitta sin fordran mot exempelvis lön, pension, studiemedel eller barnbidrag. Pengar som är avsedda för löpande utgifter bör alltså inte röras.

Observera också att banken kan kvitta mot pengar på ett lönekonto om kontot innehåller sparmedel. Det är alltså inte kontoformen som avgör om kvittning får ske.