Om kvittning

Kvittning är en form av betalning. Har du både skulder och tillgångar i samma bank har du en fordran mot banken och banken har en fordran mot dig. Om du exempelvis inte har betalat ränta för ett lån i tid kan banken kvitta sin fordran genom att hämta betalningen från ett konto där du har pengar.

För att banken ska ha rätt att kvitta krävs att deras fordran är klar och förfallen. Dessutom måste kunden ha ett konto i samma bank. Att fordran är klar innebär att kunden och banken inte är oense om skuldens storlek. Att den är förfallen betyder att banken inte har fått betalningen tillhanda på förfallodagen. I regel bör banken inte kvitta sin fordran mot exempelvis lön, pension, studiemedel eller barnbidrag. Pengar som är avsedda för löpande utgifter bör alltså inte röras.

Men det finns undantag, då kvittning kan ske även mot lönemedel eller motsvarande:

  1. Om ett konto är övertrasserat, det vill säga om du har tagit ut mer pengar än vad som fanns på kontot, får kvittning ske med det belopp som motsvarar det övertrasserade beloppet.
  2. Om du har gett banken  medgivande till kvittningen.

Observera också att banken kan kvitta mot pengar på ett lönekonto om kontot innehåller sparmedel. Det är alltså inte kontoformen som avgör om kvittning får ske.

Hänsyn ska tas till kontohavaren

När banken genomför en kvittning bör det ske med försiktighet, omdöme och med hänsyn till kontohavaren. Detta innebär bland annat att banken i första hand bör välja ett konto där kvittningen får minst negativ betydelse för kontohavaren.

När banken kvittat ska den omedelbart meddela kontohavaren om att kvittningen har genomförts och anledningen till att banken kvittat.

Kvittning bör främst användas av banken när kontohavaren inte betalar frivilligt. Pengar som banken tagit emot för att utföra ett betalningsuppdrag bör inte utnyttjas till kvittning. Banken bör inte heller kvitta mot en check, postväxel eller annan anvisning som kontohavaren lämnar in för inlösen.

Andra fall när banken kan göra uttag

Förutom vid kvittning kan banken som huvudregel inte ta ut pengar från ditt konto utan ett uppdrag från dig eller från någon annan som har rätt att disponera över kontot. Bara i undantagsfall kan banken få göra uttag.

Ett sådant undantagsfall är när en insättning har gjorts av misstag. Banken kan göra rättelsen om återföringen sker direkt i samband med den felaktiga insättningen. Men ett uttag får inte ske om du har haft möjlighet att ta ut beloppet från kontot, då måste banken först ta kontakt med dig.