2023-01-11 Blogg

Måste man ha kvitto för att försäkringsbolaget ska ge ersättning?

Om du råkat ut för en stöld, brand eller vattenskada kan försäkringsbolaget be dig styrka att du äger de saker du begär ersättning för. Vi får in frågor från konsumenter som säger att försäkringsbolaget kräver originalkvitton för att ge ersättning. Kan de verkligen ställa det kravet?

Enligt praxis är det tydligt att försäkringsbolagen inte kan kräva just ett originalkvitto. Det är att gå för långt. Däremot måste man som konsument göra sannolikt att man ägde de saker man begär ersättning för. Det kan man göra på andra sätt.

Ett gammalt men tydligt avgörande

Låt oss titta på ett gammalt avgörande från Allmänna reklamationsnämnden som fortfarande är aktuellt. Avgörandet illustrerar på ett tydligt sätt vad som gäller i juridiskt avseende. Ärendet har nr 2006-8703 och här är summeringen:

”Bolaget kräver uppvisande av kvitto för att styrka äganderätt till egendom.

Bolagets bestridande grundas på att man inte anser sig skyldigt att betala ersättning eftersom försäkringstagaren inte kunnat styrka att han ägt den aktuella egendomen. Bolaget har vidare hänvisat till att försäkringsvillkoren innebär ett krav på att skadelidande skall visa originalkvitton från sina inköp.

Det får anses ligga i sakens natur att det som förutsättning för rätt till ersättning inte kan ställas krav på uppvisande av kvitton. Samtidigt så ankommer det på den som begär ersättning för stulen egendom att om innehavet ifrågasätts styrka sin äganderätt. Försäkringstagaren har inte åberopat någon egentlig bevisning för sitt innehav. Nämnden kan därför inte finna utrett att han har ägt den nu aktuella egendomen. Yrkandet skall därför avslås.”

Konsumenten har bevisbördan men intyg kan räcka

För det första är det tydligt att konsumenten har bevisbördan och måste få den att ”väga över” till sin fördel när försäkringsbolaget nekar ersättning. Men det behöver inte alls innebära att visa upp ett kvitto. Andra sätt att styrka sin äganderätt kan vara: intyg från närstående, kontoutdrag, fotografier, manualer och bruksanvisningar. Vad exakt som krävs är inte fastställt och kan variera från fall till fall och en helhetsbedömning får göras.

Stå alltså på dig om försäkringsbolaget kräver just ett originalkvitto. Ett kvitto är definitivt inte enda sättet att bevisa att du ägde dina saker. Se även andra rättsfall och beslut på vår webbplats som går i samma riktning. 

Bilder kan underlätta

Ett praktiskt tips är att ta bilder av ditt hem och förvara någon annanstans, t.ex. genom ett USB-minne på din arbetsplats. Det tar några minuter men kan underlätta väsentligt om du drabbas av en omfattande stöld, brand eller vattenskada. Då blir det mycket lättare att visa vad man hade i sitt hem.

 

Om Gustav

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag heter Gustav Jonsson och är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat lever jag ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.