2022-09-21 Nyhet

Går det att få undantag från amorteringskravet?

Om du har ett bolån som omfattas av amorteringskrav och det inträffat något som lett till att du har fått en väsentligt sämre ekonomi, så är det möjligt för banken att bevilja dig en lättnad av amorteringskravet.

Om du som konsument är i stort behov av att få amortera mindre så kan du – och har alltid kunnat – kontakta din bank och ansöka om en lättnad av amorteringskravet. Du behöver visa att du har det som kallas ”särskilda skäl” för att banken ska kunna bevilja en amorteringslättnad.

Vad kan särskilda skäl vara?

Särskilda skäl kan vara att din hushållsekonomi väsentligt försämrats. Ett exempel är om du får inkomstbortfall på grund av arbetslöshet eller sjukdom. Även stigande elkostnader skulle kunna utgöra ett ”särskilt skäl” om det lett till att ditt hushåll fått så pass kraftigt ökade utgifter att en amorteringslättnad är motiverad.

Däremot är höjda låneräntor inte ett ”särskilt skäl” i sig, och en förklaring till det kan vara att banken alltid ska göra en kreditprövning innan ett lån beviljas, för att se att du kan klara av en höjd ränta.

Vem bestämmer när man ska amortera och när man kan få undantag?

Kraven på amortering finns i föreskrifter som Finansinspektionen beslutat om.  Reglerna riktar sig till banker och andra bolånegivare och det är deras uppgift att följa dem. Av samma regler framgår att det finns en möjlighet för banken eller bolånegivaren att göra undantag från amorteringskravet för en enskild bolånetagare, om det finns särskilda skäl.

Finns det någon generell dispens från kravet att bolån måste amorteras?

Under Coronapandemin pausade Finansinspektionen kravet att bolånen måste amorteras och bankerna fick därför en möjlighet att ge sina bolånetagare amorteringslättnad under en begränsad period. Från och med 1 september 2021 återinfördes amorteringskravet.

Även när de tillfälliga reglerna gällde under pandemin, så var det upp till banken att bedöma ifall en låntagare skulle få slippa amortera, eller amortera lägre. Skillnaden var att det inte krävdes så kallade ”särskilda skäl” under dispensperioden och banken kunde bevilja amorteringsfrihet utan någon individuell prövning.

Idag finns det inte någon allmän dispens från amorteringskravet, utan banken gör återigen en bedömning om det föreligger ”särskilda skäl” när en konsument ansöker om att få amorteringslättnad.

Vill du jämföra kostnaderna för dina lån med och utan amortering kan du använda dig av vårt Lånelabb.