Rättsfall och beslut

Personförsäkringar

Här hittar du beslut från Allmänna reklamationsnämnden som rör barnförsäkringar, sjuk- och olycksfallsförsäkringar, inkomst- och låneskyddsförsäkringar samt livförsäkringar.

Barnförsäkringar - Ärrersättning

ARN 2017-11014  Krävs läkarvård för ärrersättning?

Konsumentens (K) dotter ramlade i hemmet och fick ett djupt och relativt stort sår på hakan. Enligt 1177 kunde K på egen hand tejpa hakan då såret inte var så djupt att benet syntes. K begärde ersättning för det ärr som uppstod.
Bolaget nekade ersättning då det enligt villkoret krävs att skadan krävt läkarbehandling. K hade enligt sin egen beskrivning tagit hand om skadan själv i och med att den inte var så allvarlig att det krävt läkarvård.
ARN konstaterade att en förutsättning för ersättning är att skadan krävt läkarvård. Nämnden ansåg inte att det var ett oskäligt villkor. I och med att nu aktuell skada inte krävt läkarvård ansåg ARN att ärret inte kunde ersättas.
BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut

 

Barnförsäkringar - Hälsodeklaration

ARN 2011-1027 - Oriktiga uppgifter i hälsodeklarationen

I maj 2009 tecknade konsumenten en barnförsäkring för sin dotters räkning. Dottern föddes den 31 mars 2009. Det visade sig att dottern hade en medfödd hörselskada. Konsumenten begärde ersättning för dotterns hörselskada från barnförsäkringen. Försäkringsbolaget ersatte inte skadan med hänvisning till att konsumenten lämnat oriktiga eller ofullständiga svar i hälsodeklarationen. Konsumenten menar att han inte lämnat oriktiga uppgifter då alla nyfödda barn testas på BB genom hörselscreening. Många barn får ett icke godkänt resultat i hörselscreeningen utan att de är hörselskadade. Det fanns alltså ingen anledning att misstänka någon hörselskada.

Bolaget lämnade ingen ersättning, med motiveringen att konsumenten lämnat oriktiga uppgifter vid ansökan om försäkringen. Om bolaget hade känt till de rätta förhållandena hade inte den aktuella försäkringen beviljats.

Allmänna reklamationsnämnden fann att ansökan om barnförsäkring med medföljande hälsodeklaration undertecknades av konsumenten den 14 maj 2009. Nämnden kunde konstatera att han vid den tidpunkten besökt både läkare och audionom i anledning av de otydliga resultaten från hörselscreeningen. Enligt nämndens mening borde konsumenten därför besvarat vissa frågor i hälsodeklarationen med ja i stället för med nej. Genom att inte göra det hade konsumenten av oaktsamhet, som inte kunde anses ringa, lämnat oriktiga uppgifter och någon ersättning för hörselskadan skulle inte lämnas från barnförsäkringen.

Barnförsäkringar - Symtomdebut

ARN 2012-02948 - Bolaget ska ersätta skadan då de inte visat att sjukdomen visade symtom under karenstiden

Konsumenten begärde, för sin sons räkning, ersättning ur dennes barnförsäkring som tecknades 1 september 2003. Sonen fick sina första symtom under 2008 och fick under 2011 diagnosen autism.

Bolaget nekade sonen ersättning med motiveringen att visandedag för sjukdomen enligt en bvc-journal varit den 12 november 2003. Då hade försäkringen varit i kraft i lite drygt två månader. I enlighet med försäkringsvillkoren hade sjukdom eller symtom på sjukdom därmed visat sig under kvalificeringstiden och ersättning för invaliditet kunde därmed inte medges.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att för att ersättning från barnförsäkringen skulle kunna lämnas krävdes att sjukdomen skulle ha visat sig under försäkringstiden. Sjukdomen ansågs ha visat sig den dag första sjukvårdskontakten togs med anledning av ifrågavarande sjukdom eller symtom på sjukdom. Vidare angavs att sjukdomen skulle ha visat sig efter det att försäkringen varit i kraft i minst sex månader. Konsumentens son kallades till en sedvanlig 3-årskontroll på bvc den 12 november 2003. Enligt nämnden hade bolaget inte visat att kontakten den 12 november 2003 togs med anledning av sjukdom eller symtom på sjukdom dvs inom karenstiden. Bolaget skulle därmed ersätta sonens skada i enlighet med försäkringsvillkoren.

Inkomstförsäkringar - Felaktigt utskickat försäkringsbrev

Felaktigt utskickat försäkringsbrev. Borde konsumenten ha insett att försäkringen inte gäller?

Konsumenten (K) nekades att teckna en sjukförsäkring på grund av Ks sjukhistorik. Ett år senare tecknade K en pensions- och kapitalförsäkring i samma bolag. Inför tecknandet fyllde han i en hälsodeklaration. Vid nytecknande av försäkringen framgick att försäkringen även omfattade en sjukförsäkring. K kontaktade bolaget som uppgav att uppgifterna var korrekta. Efter ett par månader fick K ett beslut från bolaget om att sjukförsäkringen blivit felaktig och skulle annulleras.

K yrkade ersättning ur sjukförsäkringen samt bestred bolagets påstående om att sjukförsäkringen var ogiltig. Bolaget nekade ersättning och anförde att K på grund av tidigare sjukdomar insett eller borde ha insett att premieavin och försäkringsbeskedet fått ett annat innehåll än åsyftat.

ARN konstaterade att K fått ett försäkringsbrev där sjukförsäkring även ingick, att K kontaktat bolaget för att dubbelkolla att försäkringsbeskedet var korrekt samt att premien betalats utan att bolaget har reagerat. Det är bolaget som har bevisbördan för att K insåg eller borde ha insett att sjukförsäkringen var ogiltig. Bolaget hade inte bevisat detta. K omfattades därför av sjukförsäkringen.

Beslut 2006-3347: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut

Inkomstförsäkringar och låneskyddsförsäkringar

ARN 2011-1798 - Konsumenten har rätt till ersättning då ingen längsta inkomst stod som krav

Konsumenten begärde ersättning från sin inkomstförsäkring då hon blivit arbetslös.

Bolaget nekade konsumenten ersättning då hon inte uppfyllde förutsättningarna för att omfattas av försäkringen. Detta då hon inte hade visat på att hon haft en inkomst som uppgick till minsta försäkringsbara lönebelopp.

Allmänna reklamationsnämnden påpekade att det i villkoren för den aktuella försäkringen inte fanns någon föreskrift om att en förutsättning för att försäkringen skulle få tecknas var att försäkringstagaren hade en viss lägsta inkomst. Det fanns inte heller någon sådan upplysning i försäkringsbrevet. Det fanns inte heller någon bevisning om att konsumenten vid försäkringens tecknande, medvetet eller av oaktsamhet, lämnat oriktiga uppgifter om sin inkomst. Detta innebar att konsumenten och bolaget träffat ett bindande försäkringsavtal enligt vilket konsumenten hade rätt till den ersättning som anges i försäkringsbrevet.

ARN 2011-3317 - Inte rätt till låneskydd vid ofrivillig arbetslöshet vid provanställnings upphörande

Konsumenten begärde ersättning ur sin försäkring för låneskydd vid ofrivillig arbetslöshet.

Bolaget nekade att betala ersättning då försäkringen inte gällde vid ett naturligt upphörande av ett anställningskontrakt på bestämd tid.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att parterna var överens om att konsumenten blivit ofrivilligt arbetslös. Denna arbetslöshet började då hans provanställning upphört utan att han blivit anställd tills vidare. En provanställning är enligt 6 § lagen (1982:80) om anställningsskydd en tidsbegränsad anställning. Det framgick av försäkringsvillkoren att försäkringen inte gällde vid ofrivillig arbetslöshet som orsakats av eller var en följd av naturligt upphörande av ett anställningskontrakt på bestämd tid. Enligt nämndens uppfattning är en provanställning som upphör utan att arbetstagaren anställs tills vidare att anse som ett sådant upphörande av anställningen som enligt försäkringsvillkoren inte ger rätt till ersättning.

ARN 2011-08691 - Premien ska återbetalas då bolaget inte har burit risk

Konsumenten hade i första hand begärt ersättning ur sin inkomstförsäkring och i andra hand återbetalning av inbetalda premier.

Bolaget nekade ersättning då de ansåg att konsumenten inte uppfyllde försäkringsvillkoren för att få ersättning ur inkomstförsäkringen. Bolaget menade att de under avtalstiden burit risk för att få betala ut försäkringsersättning om konsumenten återigen hade uppfyllt kraven för att få ersättning från försäkringen.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att konsumenten inte uppfyllde förutsättningarna för ersättning i enlighet med försäkringsvillkoren. Bolaget fortsatte att ta emot premieinbetalningar från konsumenten trots att hon inte uppfyllde kvalifikationskravet för ersättning. Konsumenten hade alltså betalat premier utan att försäkringsbolaget burit risk att få betala ut försäkringsersättning till henne. Nämnden rekommenderade därför bolaget att återbetala inbetalda premier till konsumenten.

Livförsäkringar - Hälsodeklaration

 

ARN 2008-5257 - Oriktig uppgift i hälsodeklaration

I samband med tecknande av en grupplivförsäkring med förtidskapital fyllde konsumenten (K) i en hälsodeklaration. När K ville använda försäkringen nekades hon ersättning av bolaget.

Bolaget bedömde att K hade besvarat tre frågor i hälsodeklarationen inkorrekt och därmed lämnat oriktiga uppgifter om sin hälsa. Om hon lämnat korrekta uppgifter hade bolaget låtit inhämta ytterligare information genom journalanteckningar. Uppgifter om genomförda kontroller och behandlingar hade då framkommit. Hade bolaget, när försäkringen tecknades, haft denna kännedom hade försäkringen inte beviljats med förtidskapital eftersom risken för långvarig sjukdom då hade bedömts som alltför stor. Försäkringen hade endast beviljats med dödsfallskapitalet.

ARN konstaterade att K inte hade lämnat fullständiga uppgifter i hälsodeklarationen. Eftersom blanketten inte var otydligt utformad kan K inte ha lämnat uppgifterna i tron om att hon fyllt i blanketten korrekt. Därtill ansåg ARN att bolaget visat att K inte skulle ha beviljats försäkringen om bolaget haft tillgång till fullständiga uppgifter om Ks tidigare hälsotillstånd. K hade därför inte rätt till ersättning från grupplivförsäkring med förtidskapital.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut

Olycksfallsförsäkringar - Olycksfall eller ej

ARN 2010-7084 - Inget utifrån kommande våld?

Konsumenten begärde försäkringsersättning med anledning av en muskelskada i benet som uppkom när hon snubblade till på en trottoarkant och - för att undvika ett fall - slängde fram sitt ben för att parera fallet.

Bolaget nekade henne ersättning då händelsen inte uppfyllde de krav som ställs i försäkringsvillkoren för vad som är ett olycksfall.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att med en olycksfallsskada avses, enligt villkoren för den aktuella försäkringen, en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse, ett utifrån kommande våld mot kroppen. Av utredningen i ärendet, som även innehöll de uppgifter som konsumenten själv lämnat, framgick det att den muskelbristning som konsumenten drabbats av inte uppkommit till följd av något sådant utifrån kommande våld som kunde medföra rätt till ersättning.

Olycksfallsförsäkringar - Preskription

ARN 2010-6290 - Kännedom om att fordringen kunnat göras gällande

Konsumenten begärde ersättning för en personskada som hon fick när hon ramlade år 2002. Hon fick först sommaren 2009 reda på att hon kunde begära ersättning från sin försäkring och lämnade då in en skadeanmälan.

Bolaget nekade konsumenten ersättning eftersom de ansåg att ersättningskravet var preskriberat.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att den som vill kräva ersättning ur en försäkring ska göra det inom tre år från det att han eller hon fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det sådant tidigast kunnat ske. Om så inte sker förlorar fordringsägaren sin rätt. Enligt nämndens mening ska konsumenten anses ha fått sådan kännedom när skadan visade sig, dvs. redan vid olyckstillfället 2002 eller i vart fall inom kortare tid därefter. Den omständigheten att hon vid det tillfället kan ha saknat kännedom om försäkringen påverkar inte bestämmandet av den tidpunkt från vilken preskriptionstiden börjar löpa (jfr Högsta domstolens avgörande refererat som NJA 2001 s. 93). Konsumenten framställde sitt anspråk sju år efter olyckstillfället och under alla förhållanden mer än tre år efter det att hon fick sådan kännedom som angetts ovan. Eftersom anspråket således var preskriberat enligt den regel om treårig preskription som framgått ovan kunde hon inte heller med åberopande av regeln om tioårig preskription göra sitt anspråk gällande mot försäkringsbolaget.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar - Bolagets informationsskyldighet

ARN 2011-2914 - Oväntad och väsentlig begränsning av försäkringsskyddet?

Konsumenten begärde ersättning ur sin sjuk- och olycksfallsförsäkring för organförlust då hon varit tvungen att operera bort en del av sin tjocktarm. Hon tyckte att bolaget lämnat bristfällig och missvisande information om vad som gällde vid organförlust. Bolaget betalade endast ut ersättning om mer än 50 procent av tjocktarmen avlägsnades, detta fanns det dock ingen tydlig information om. Bolaget angav organförlust som något som berättigade till ersättning, men hade alltså egna begränsningar som inte framgick av avtalet.

Bolaget nekade ersättning då de ansåg att försäkringsbrevet och den bilagda informationen uppfyllde de krav på in­formation som finns enligt lag.

Allmänna reklamationsnämnden ansåg att det var tillräckligt att försäkringsvillkoren och informationen i övrigt uppmärksammade konsumenten på att det förekom begränsningar i försäkringsskyddet. Det hade villkoren och informationen i detta fall gjort i tillräcklig utsträckning.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå