Bolagets rådgivning vårdslös

ARN 2009-10635 – Rådgivaren borde ha avrått från en placering eftersom placeringen inte kunde vara till rimlig nytta för konsumenten med hänsyn till konsumentens ålder.

Konsumenten, 87 år gammal vid rådgivningstillfället, ansåg att bankens rådgivning till henne hade varit vårdslös. Hon hade bland annat uppgett till rådgivaren att hon önskade ha pengar lätt tillgängliga vid sjukdom. Av de placeringar som gjordes i värdepapper, låstes en tredjedel i fem år i en kapitalförsäkring.

Banken menade att rådgivningen inte varit vårdslös. Den aktuella försäkringen var inte bunden och rådgivaren hade lämnat de råd som vid den aktuella tidpunkten ansågs passa konsumentens önskemål och riskbenägenhet m m. Av dokumentationen över rådgivningen framgick att konsumenten angett att hennes placeringshorisont var över 5 år men kortare än 10 år och att hennes risknivå var måttlig.

Allmänna reklamationsnämnden uttalade att när det gäller rådgivning till personer som uppnått hög ålder finns det anledning för rådgivare att iaktta särskild försiktighet med långsiktiga placeringar.

Nämnden ansåg att placeringen av ett så pass stort belopp som också utgjorde en betydande andel av konsumentens tillgångar, i ett relativt långsiktigt sparande där de placerade medlen inte fritt kunde disponeras, inte kunde anses ha varit till rimlig nytta för konsumenten med hänsyn till hennes ålder. Även om konsumenten själv vid rådgivningstillfället kunde ha gett intryck av att ha varit med på placeringen borde rådgivaren vara lojal mot henne, iaktta omsorg om hennes intressen och avråda henne från den ifrågavarande placeringen. Eftersom något avrådande inte skett ansåg nämnden att rådgivningen hade varit vårdslös.

Nämnden ansåg därför också att banken var skadeståndsskyldig. Utgångspunkten för nämndens bedömning av skadeståndet var att konsumenten skulle försättas i samma förmögenhetssituation som hon befann sig i före skadetillfället och som hon därefter skulle ha befunnit sig i om skadetillfället inte hade inträffat.

Nämnden ansåg därför att den ifrågavarande kapitalförsäkringen skulle annulleras och att konsumenten skulle återfå det belopp som placerats i den samt de avgifter som betalats inom ramen för försäkringen. På beloppet som skulle återbetalas var banken även skyldig att betala ränta enligt räntelagen (1975:635).

ARN 2007-5600 - Rådgivningsdokumentation saknades. Konsumentens uppgifter om vad som förekommit vid rådgivningen låg därför till grund för nämndens bedömning.

Konsumenten blev inbjuden till ett rådgivningsmöte hos bolaget. Bolaget gick igenom hans privatekonomi och rekommenderade därefter lämpliga sparformer. Konsumentens önskemål var att det inte skulle förekomma någon bindningstid, att risken skulle vara låg och att det inte skulle förekomma några återköpsavgifter. Han fick inte läsa några villkor eller ta del av någon avgiftsstruktur. Det var först när försäkringsbrevet kom, som han blev informerad om vilka höga återköpsavgifter bolaget tillämpade. Han förstod också senare att en av de underliggande produkterna i hans placering var en högriskprodukt.

Mot bakgrund av att konsumenten ansåg att bolaget hade vilselett honom vid rådgivningen, yrkade han återbetalning av det belopp han investerat.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att bolaget inte hade upprättat någon dokumentation över vad som förekommit vid rådgivningen, vilket bolaget är skyldiga att göra. Redan av detta skäl ansåg nämnden att bolaget brutit mot de skyldigheter som bolaget har. Eftersom bolaget inte heller på annat sätt visat att uppgifterna som konsumenten lämnat ang. vad han framfört vid rådgivningen var felaktiga, ansåg nämnden att konsumentens uppgifter om vad som förekommit vid rådgivningen skulle ligga till grund för nämndens bedömning.

Mot bakgrund av de skyldigheter en rådgivare har att anpassa rådgivningen till konsumentens önskemål och behov och inte rekommendera andra lösningar än sådana som kan anses lämpliga för konsumenten, ansåg nämnden att rådgivningen till konsumenten hade varit vårdslös. Bolaget rekommenderades därför att återbetala det investerade beloppet till konsumenten.