Bolagets rådgivning inte vårdslös

ARN 2010-1972 – Konsumenten kunde inte bevisa att rådgivningen hade varit vårdslös.

Makarna fick ekonomisk rådgivning från bolaget och fick rådet att investera i en produkt som skulle ha låg risk. Det visade sig senare att investeringen hade förlorat allt sitt värde. Makarna krävde då ersättning av bolaget eftersom de ansåg att rådgivningen varit vårdslös.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att det enligt allmänna regler är den som påstår att vårdslöshet förekommit som ska bevisa det och som också ska visa att vårdslösheten har lett till den påstådda skadan (adekvat kausalitet).

Nämnden uttalade vidare att det förhållande att en rådgivning inte lett till önskat ekonomiskt resultat inte i sig medför någon skadeståndsskyldighet. För att vårdslöshet ska anses föreligga krävs att rådgivaren på något sätt har avvikit från den gängse normen i sitt arbetssätt eller i sina bedömningar.

Nämnden fann - mot bakgrund av den utredning som hade presenterats i ärendet - att det inte var visat att bolagets rådgivning, eller att bolagets agerande i övrigt, innefattat någon skadeståndsgrundande vårdslöshet. Makarna kunde därför inte heller få ersättning för förlusten.