Bolagets förvaltning inte vårdslös

ARN 2010-1385 – Bolaget inte skadeståndsskyldigt. Förvaltningen av en fond hade inte varit vårdslös eller felaktig.

Konsumenten ägde fondandelar i en högriskfond som minskat kraftigt i värde. Hon begärde ersättning av bolaget och menade att det var bolagets bristande förvaltning av fonden som förorsakat värdeminskningen. Bolaget hade exempelvis missat enorma börsuppgångar.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att det framgick av bolagets informationsmaterial, att placeringen skedde i de fonder som bolaget erbjöd. Det framgick också av informationen att fonden riktade sig till de placerare som ville ha en aktiv långsiktig förvaltning och som var beredda att ta en hög risk.

Nämnden kom fram till att konsumenten inte hade kunnat bevisa att bolaget hade begått något fel eller på något annat sätt hade agerat oaktsamt vid fondförvaltningen. Nämnden kom därför fram till att bolaget inte var skadeståndsskyldigt.