Sakskador

ARN 2008-8548 - Fastighetsägare var inte ansvarig för skada på bil av fallande träd.

Konsumentens (K:s) bil skadades av ett nedfallande träd. Bilen var bara trafikförsäkrad. K ansåg att fastighetsägaren under en längre tid brustit i tillsyn av fastigheten och dess omgivningar vilket orsakade skadan på K:s bil. Hon begärde ersättning för bilen och dess utrustning samt för extrakostnader som uppstått i samband med händelsen.

Genom sitt försäkringsbolag nekade fastighetsägaren att lämna ersättning för den skadade bilen. Bolagets bedömning var att händelsen omöjligen hade kunnat förutses. Trädet hade inga synbara brister och det fanns inte några andra omständigheter som gjorde att fastighetsägaren borde ha låtit ta ner det tidigare. Utredningen visade också att skötsel och översyn från fastighetsägarens sida bedrivits på ett normalt och högst tillfredsställande sätt. Bolaget ansåg inte att det var visat att skadan på K:s bil uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse från fastighetsägarens sida.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) påpekade att tvisten i ärendet var frågan om skadan uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse från fastighetsägarens sida. Det är K som har bevisbördan för att fastighetsägaren vållat skadan. Nämnden kunde inte finna att K lyckats visa att fastighetsägaren varit försumlig eller vårdslös i förhållande till att det aktuella trädet föll och orsakade skadan på bilen. K hade därför inte rätt till ersättning från fastighetsägarens ansvarsförsäkring.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut