Vattenskada

ARN 2018-05048 - Försäkringen ersätter inte vattenskada i badrum om badrummet inte var byggt enligt de branschregler som gällde vid byggnadstillfället.

Konsumenten (K) begärde ersättning ur sin försäkring för en vattenskada i badrummet som uppkommit på grund av ett läckage genom tätskiktet. Enligt skaderapporten i ärendet var tak, golv och väggar i badrummet från år 2001.

Försäkringsbolaget motsatte sig kravet med åberopande av att badrummet inte var byggt enligt gällande branschregler vid den tidpunkt då badrummet byggdes och att K därför saknade rätt till ersättning för läckageskadan enligt villkoren.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att ersättning för läckage enligt villkoren lämnas endast om våtutrymmet är byggt enligt de vid byggnadstillfället gällande branschreglerna. Nämnden gick igenom de branschregler som gällde vid badrummets uppförande år 2001 och konstaterade, utifrån de besiktningsprotokoll som parterna hade lämnat in som bevisning i ärendet, att det vid en sammantagen bedömning framkom att badrummet inte hade byggts enligt de branschregler som gällde år 2001. Mot denna bakgrund ansåg nämnden att K:s krav skulle avslås.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.

 

ARN 2017-03655 - Vatten mellan ytskikt (klinkergolv) och tätskikt utgör inte en ersättningsbar skada.

Efter att konsumenten (K) upptäckt att det fanns vatten under klinkergolvet i badrummet, begärde K ersättning från försäkringen för kostnaden för att åtgärda vattenskadan i badrummet.

Försäkringsbolaget motsatte sig kravet från K och menade att besiktningen som hade gjorts inte hade utvisat att det fanns några förhöjda fuktvärden i angränsande utrymmen och inte heller att det förekom något läckage genom tätskikt eller från rör. Enligt bolaget var fuktnivån i badrummet naturlig och det var även normalt att det fanns vatten mellan yt-och tätskikt i ett badrum. Tätskiktet har som funktion att förhindra att vätska och fukt sprids till övriga byggnadsdelar varför förekomsten av vatten mellan yt-och tätskikt inte utgör någon skada som försäkringen ersätter.

Vidare konstaterade försäkringsbolaget att badrummet inte var byggt enligt de branschregler som gällde vid tidpunkten för badrummets uppförande och att försäkringen därmed inte hade gällt även om det hade varit fråga om en vattenskada i försäkringsvillkorens mening.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att K inte kunnat bevisa att han hade drabbats av en skada som försäkringen ersätter och att K därmed inte hade gjort mer antagligt att det var fråga om ett försäkringsfall än att så inte varit fallet. Därmed kunde K inte få framgång med sitt krav hos nämnden.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.

 

ARN 2016-11350 - Endast ytskikt i det skadade rummet ersattes men inte samma ytskikt i angränsande rum

Konsumenten (K) drabbades av en vattenskada som orsakade skador på parkettgolvet i köket. Golvet i köket sträckte sig i en öppen planlösning till matsals- och vardagsrummen. K begärde ersättning för golvbyte i samtliga dessa rum.

Bolaget motsatte sig kravet och hävdade att ersättning enligt försäkringsvillkoren endast kunde utgå för det skadade rummets byggnadsdelar och ytskikt och inte för angränsande rum med samma ytskikt. Därför ville försäkringsbolaget endast bekosta utbyte av golvet i köket och inte i matsals- och vardagsrummen vilka rum enligt bolaget var klart avgränsade från köket och därför skulle betraktades som angränsande rum enligt villkoren.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) konstaterade att K enligt försäkringsvillkoren hade rätt till ersättning för de skadade rummens byggnadsdelar och ytskikt men inte angränsande rum med samma ytskikt som de skadade. Baserat på fotografier av Ks bostad fann ARN att matsalen och vardagsrummet skulle betraktas som angränsande rum till köket. K nekades därför ersättning för golvbyte i dessa angränsande rum.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.

 

ARN 2018-07268 - Försäkringen ersatte inte läckageskador genom yt- och tätskikt när arbetet inte utförts av en behörig entreprenör och kvalitetsdokument inte kunde uppvisas.

En läckageskada uppkom i konsumentens (K) badrum till följd av att golvbrunnen saknade klämring samt att tätskiktet var otätt. K begärde ersättning från sitt försäkringsbolag för reparationskostnader och ersättningsboende.

Försäkringsbolaget avvisade kravet och hänvisade till försäkringsvillkoren där det framgick att yt-och tätskikt som läcker endast ersätts om arbetet med yt-och tätskiktet har utförts av behörig entreprenör och kvalitetsdokument kan uppvisas.

Försäkringsbolaget ansåg att badrummet inte var byggt enligt gällande branschregler och K hade inte kunnat uppvisa något kvalitetsdokument från den entreprenör som hade byggt badrummet, varför bolaget ansåg att K inte hade rätt att få ersättning ur försäkringen för skadan.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att det av skaderapporten framgick att orsaken till fuktskadan var läckage genom tätskiktet.

Nämnden konstaterade vidare att huvudregeln enligt villkoren är att skada på yt-och tätskikt som uppkommit vid läckage genom tätskikt är undantagna i villkoren. Men nämnda skador kan ändå ersättas ur försäkringen om arbetet med yt-och tätskiktet har utförts av behörig entreprenör och kvalitetsdokument kan uppvisas.

Då K inte har kunnat presentera någon bevisning varken om behörig entreprenör eller kvalitetsdokument, kan K inte anses ha rätt till ersättning ur försäkringen.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.