Naturskada

ARN 2010-5316 - Skada till följd av snötryck.

Konsumenten (K) begärde ersättning ur sin försäkring för skador på ett uthustak som rasat till följd av snötryck.

Försäkringsbolaget avvisade kravet på den grunden att villaförsäkringen ersatte skador på bostadsbyggnad orsakad av att yttertakets bärande konstruktion skadats p.g.a. snötryck. I det aktuella fallet var det ett uthustak som rasat och inte bostadshusets yttertak. Av försäkringsvillkoren framgick att skada på bl.a. altantak, verandatak eller liknande tak inte ersattes. Skadorna på det aktuella taket var således ej ersättningsgilla enligt försäkringsvillkoren.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att det enligt villkoren lämnades ersättning för skada på bostadsbyggnad bestående i eller orsakad av att yttertakets bärande konstruktion skadades på grund av snötryck. Det tak som skadats i detta fall var snarare att hänföra till kategorin altantak, verandatak eller liknande för vilket undantag gjordes i villkoren. Någon ersättningsbar skada enligt försäkringsvillkoren förelåg därmed inte.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.