Brand

NJA 2011 s 548 - Bostadsrättsföreningen är skyldig att återställa bostadsrättshavarens lägenhet vid brandskada. Föreningen har inte rätt att kräva bostadsrättshavaren på ersättning för standardhöjning.

Konsumentens (K) lägenhet rök- och sotskadades vid en brand. Bostadsrättsföreningen reparerade skadorna.

Bostadsrättsföreningen hade en fastighetsförsäkring ur vilken försäkringsersättning utbetalades till föreningen motsvarande reparationskostnaden, men med ett åldersavdrag för ytskikten i lägenheten, i enlighet med villkoren i fastighetsförsäkringen. Bostadsrättsföreningen krävde sedan K på ett belopp motsvarande åldersavdraget med motiveringen att reparationen hade inneburit en standardhöjning av K:s lägenhet då ytskikten reparerades till nyskick och att bostadsrättsföreningen ansvar vid brandskada är begränsat till att återställa lägenheten till dess skick före skadetillfället.

K bestred föreningens krav och hävdade att föreningen saknade stöd för att kräva K på ersättning för det åldersavdrag som föreningen hade fått betala i sin fastighetsförsäkring.

Högsta Domstolen konstaterade att bostadsrättsföreningen enligt bostadsrättslagen har en skyldighet att reparera lägenheten vid brand och att stå för kostnaden för reparationen. Med detta följer att det som skadats ska återställas och standarden behållas.

Men bostadsrättshavaren kan inte kräva att få de skadade delarna utbytta eller reparerade till nyskick eller till dagens standard, utan får nöja sig med att få skadade delar ersatta med likvärdiga begagnade delar, menade Högsta Domstolen. Men om bostadsrättsföreningen inte kan fullgöra sin skyldighet att reparera lägenheten på annat sätt än genom att reparera till nyskick, tex för att det inte finns begagnade delar, innebär detta att lägenheten får en högre standard än vad bostadsrättshavaren annars skulle ha rätt till. Föreningen har i denna situation inte rätt att kräva ersättning av bostadsrättshavaren för den högre standarden, menade Högsta Domstolen.

DOM: Högsta Domstolen fann att bostadsrättsföreningen inte hade rätt att kräva ersättning av konsumenten.