Stöld på resa

ARN 2018-12372 – Stöld av privat egendom som skett under privat resa på väg till skolan, ansågs ersättningsbar ur hemförsäkringens reseskydd då resans främsta syfte var semester och då skadan inte hade ett direkt samband med förvärvsverksamhet.

K var på besök i sitt hemland för att hälsa på sin familj vilket räknas som semester och fritid. Under resan skulle han även göra några flygtimmar för att avsluta sin pilotutbildning. Han hade alla sina böcker med sig, saker och pengar. På väg till skolan blev han bestulen på sin väska med som innehöll pengar och värdesaker. Han begärde ersättning för egendomen ur reseskyddet i hemförsäkringen.
Försäkringsbolaget nekade ersättning med motiveringen att försäkringen inte omfattade skador som hade samband med tjänsteutövning oavsett om resan gjorts i egenskap av privatperson. För resor som avser studier eller arbete bör istället separat reseförsäkring tecknas, med högre premie. Om nämnden ändå anser att skadehändelsen ska omfattas ska den övriga egendomen inte ersättas då försäkringen bara ersätter lösöre som den försäkrade äger och som endast är avsett för privat bruk. Eftersom skadan inträffade när K färdades till utbildningsstället ansåg bolaget att skadan hade samband med Ks yrkesutövning varför försäkringen inte omfattade stölden.
ARN gjorde bedömningen att syftet med resan främst var semester. Därtill fanns det inget som talade för att skadan haft ett direkt samband med någon förvärvsverksamhet. Den omständighet att Ks studier senare kan antas leda till ett förvärvsarbete var inte tillräckligt för att skadan skulle anses ha ett sådant samband med förvärvsarbete att den skulle undantas försäkringen. Den stulna egendomen har varit avsedd för Ks privata bruk. Den inträffade stölden är därför inte undantagen från försäkringens omfattning och försäkringsbolaget ska därför rekommenderas att att reglera skadan med utgångspunkt att försäkringsfall föreligger.

BESLUT: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.