Ersättningsresa

ARN 2019-00287 - Ordination om att vila fram till hemresa ansågs inkludera hemresedagen

Under en åttadagarsresa blev K sjuk och inlagd på sjukhus i 4 dagar. Vid utskrivning ordinerades K till fysisk vila fram till hemfärd nästkommande dag. K begärde en ersättningsresa från sitt försäkringsbolag då han varit sjuk mer än halva restiden, vilket enligt försäkringsvillkoren var kravet för att få hela reskostnaden ersatt.

Försäkringsbolaget anförde att ersättningsresa enligt villkoren utgår om K varit inlagd på sjukhus under mer än halva av den planerade restiden eller blivit ordinerad vila på rummet under mer än halva restiden. Bolaget nekade ersättning då K var inlagd 4 dagar av en åttadagarsresa och att läkarens ordination om vila på hotellrummet gällde fram till hemresan, vilket var nästkommande dag. Mer än halva tiden hade således inte passerat.

ARN konstaterade att K legat på sjukhus i fyra dagar och den fjärde dagen fått ett läkarintyg med ordination om vila fram till att han skulle åka hem. Eftersom ordinationen om vila sträckte sig in på femte dagen, blev tiden för sjukhusvistelsen och ordinationen om vila mer än halva den planerade restiden. K hade därför rätt till en ersättningsresa.

BESLUT: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut

 

ARN 2018-13030 - Ett läkarintyg om att K skrevs ut ”till hotellet för förbättring” likställdes inte med ordination om vila på hotellrummet. Avslag om begäran på ersättningsresa.

K blev under en 17 dagars utlandsresa kraftigt magsjuk. Den fjärde sjukdomsdagen fick han ett läkarintyg där han ordinerades vila på hotellet i 7 dagar med medicinering. K begärde ersättning ur reseskyddet i sin hemförsäkring då han ansåg att han totalt varit sjuk och ordinerad vila i 10 dagar.
Bolaget bestred kravet då ersättning enligt villkoren endast lämnas om den försäkrade under mer än halva den planerade restiden varit inlagd på sjukhus eller fått ordination om vila på hotellrummet. K har varken vårdats på sjukhus eller ordinerats vila på hotellrum under mer än halva den planerade restiden. Han vårdades på sjukhus under en dag och även med hans egen uppfattning om läkarintyget så uppgår inte antalet dagar till mer än halva den planerade restiden.

Det är försäkringstagaren som ska visa att försäkringsfall föreligger. ARN konstaterade att det av läkarintyget framgick att K skrevs ut ”till hotellet för förbättring” och att han fick medicin utskriven för sju dagar. En sådan skrivelse ger inte stöd för uppfattningen att läkarintyget anger att K ordinerats vila på hotellrummet i 7 dagar. Han har därför inte visat att han var ordinerad vila under mer än halva den planerade restiden. K ansågs därför inte berättigad till ersättningsresa.

 BESLUT: Nämnden rekommenderade inte försäkringsbolaget att ändra sitt beslut

 

ARN 2012-04038 – Läkarintyg om att begränsa sina aktiviteter och stanna i komplexet kan inte likställas med att ordineras vila inomhus

Efter att k blivit sjuk på resan och i läkarintyg ordinerats att begränsa sina aktiviteter mer än halva restiden ansökte K om ersättningsresa för hela resan från sitt försäkringsbolag. Till anmälan bifogades ett skriftligt läkarintyg om att K ordinerats att begränsa sina aktiviteter och att stanna inne på komplexet. 
Försäkringsbolaget nekade ersättning och angav att det enligt försäkringsvillkoren krävs ett skriftligt läkarintyg som styrker att K ordinerats vila inomhus. Att begränsa sina aktiviteter och att stanna inne på komplexet ansågs inte vara detsamma som att ordineras vila inomhus.
ARN ansåg att det förelåg en skillnad mellan en ordination om att ”begränsa sina aktiviteter” och att ordineras ”vila”. Att begränsa sina aktiviteter ansågs innebära att K kunde utföra vissa aktiviteter. Likväl ansågs ”att stanna i komplexet” inte ha samma betydelse som ”att stanna inomhus”. Detta då komplexet avser hotellområdet vilket inkluderar olika hotellbyggnader där det finns en hel del att göra och områden utomhus. Nämnden anser därför att det inte visats att det finns någon rätt till ersättningsresa.

BESLUT 2012-0438: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut

 

ARN 2011-6970 - Ingen rätt till ersättningsresa då resans syfte inte gått förlorat

Konsumenten begärde ersättning ur sin reseförsäkring för en ersättningsresa. Han och hans familj var på en resa där det huvudsakliga syftet var att genomföra en åtta dagar lång kryssning. Innan kryssningen påbörjats insjuknade hans hustru och barn i kräksjukan. Till följd av sjukdomen kunde de inte åka iväg på kryssningen som planerat. Hela syftet med resan gick därmed förlorat, vilket - enligt villkoren för den tecknade reseförsäkringen - ska berättiga till ersättning för en ny resa. Trots detta fick de bara en begränsad ersättning för just de dagar då de var sjuka och för vad de hade betalat för kryssningen.

Bolaget nekade ersättning då läkarintygen endast ordinerade att inte resa under 48 timmar p.g.a. sjukdom. Ersättning har lämnats enligt gällande försäkringsvillkor med två dagsandelar per person. Utöver detta har ersättning lämnats för "kryssningspaket" såsom en aktivitetskostnad. För att vara berättigad till en ny resa måste den som har varit sjuk ha varit ordinerad att helt avstå från att utöva för resan avsedda aktiviteter, vila på rummet eller ha varit inlagd under mer än halva antalet resdagar. I detta fall har familjemedlemmarna ordinerats att inte resa under 48 timmar, vilket inte berättigar till en ny resa.

Allmänna reklamationsnämnden fann att eftersom familjen stannade kvar på det första resmålet, där inte fick mer än ett par resdagar förstörda av sjukdom, kunde det inte anses visat att hela resans syfte gått förlorat. Eftersom bolaget därmed hade reglerat den anmälda skadan i enlighet med försäkringsvillkoren kunde ytterligare ersättning inte utgå.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut