Avbeställningsskydd

ARN 2020-08850 – Oro för att smittas på resa dit UD avråder anses inte som ersättningsbar anledning för återfå kostnader för avbokade flygbiljetter.

I december 2019 köpte k två flygbiljetter och betalade med sitt kontokort som hade en kortförsäkring. Kort inpå resan som skulle ägt rum i mars, ändrades de svenska reserekommendationerna. Ks läkare avråder k från att resa pga. att ks sjukdom gör att han har en ökad känslighet för infektioner samt mot bakgrund av corona-pandemins rådande läge. K avbokar resan och begär ersättning för flygbiljetterna.

Försäkringsbolaget motsätter sig kravet med hänvisning till att försäkringen täcker endast avbokning av resa på grund av akut sjukdom, olycksfall, dödsfall eller vid oförutsedd händelse i bostaden. Oro för att eventuellt smittas av en sjukdom omfattas inte av kortförsäkringen, oavsett om man har nedsatt immunförsvar eller en kronisk sjukdom som innebär att man tillhör en riskgrupp.

Av försäkringsvillkorens framgår att vid kronisk sjukdom som är eller har varit under medicinsk behandling lämnas ersättning endast om försäkrad varit symptomfri/besvärsfri sex månader före bokningstillfället och att inte behandlande läkaren eller annan läkare vid förfrågan skulle ha avrått den försäkrade från att resandet.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.

 

ARN 2019-04475 - Villkor i en reseförsäkring, med innebörden att ersättning vid avbokning inte betalas ut om orsaken till avbokningen har samband med graviditet eller förlossning, ansågs diskriminerande och därmed utan verkan.

Konsumenten (k) valde att avboka sin resa till Vietnam när k drabbats av ett fördröjt missfall som medförde blödningar och smärta. K hade betalat resan med sitt kreditkort och anmälde skadan till kortförsäkringen. K fick avslag vid ansökan om ersättning från försäkringsbolaget eftersom avbokningen hade samband med graviditet. Enligt försäkringsvillkoren utgår nämligen ingen ersättning vid avbokning om avbokningen har samband med graviditet eller förlossning. K accepterade inte försäkringsbolagets svar och anmälde därför saken till ARN. ARN bedömde att undantaget vid graviditet och förlossning innebär en olikbehandling som har ett omedelbart samband med kön och utgör därför en direkt diskriminering. ARN prövade därefter om det förelåg ett försäkringsfall, d.v.s. om omständigheterna i det enskilda fallet innebär att försäkringstagaren har rätt till ersättning. En förutsättning för att anmälaren skulle ha rätt till försäkringsersättning var att hon hade drabbats av en akut sjukdom. ARN instämde att graviditet i sig är inte en sjukdom men ansåg däremot att de graviditetsrelaterade komplikationer, blödning och smärta, som k drabbats av, utgjorde en akut sjukdom. Ks uppgifter om sitt hälsotillstånd vid avbeställningen var styrkta genom läkarintyget. Nämnden anser att hennes komplikationer var så allvarliga att de utgjorde en sjukdom och att denna, med hänsyn till att avresan skulle ske två dagar senare, var akut i försäkringsvillkorens mening. Försäkringsbolaget har därför rekommenderats att betala k begärd försäkringsersättning.

BESLUT: Nämnden rekommenderade ändring av försäkringsbolagets beslut.

 

ARN 2011-6200 - Avbeställningsskyddet omfattar inte bokning av hotellrum och skidhyra

Konsumenten begärde ersättning ur sin kortförsäkring avseende avbeställning av resa. Han och hans medresenär bokade en paketresa och betalade med kort där det ingick avbeställningsskydd. Han ville ha ersättning med sin del av beloppet eftersom han avbeställde resan då hans mor gick bort. Resan bestod av ett paket med hotell, guideservice, skidhyra m.m. Som transport valde de att köra själva, vilket fanns som alternativ. Konsumenten ansåg att han bokat en paketresa och att avbeställningsskyddet skulle gälla.

Bolaget nekade ersättning då det aktuella researrangemanget, bokning av hotellrum och skidhyra, inte utgjorde en sådan resa som enligt villkoren omfattades av avbeställningsskyddet.

Allmänna reklamationsnämnden fann att det framgick att konsumenten bokat och betalat för del i dubbelrum på hotell och skidhyra. Försäkringsvillkoren angav att "Med resa menas försåld färdbiljett eller sådant researrangemang som avser färdbiljett och logi (så kallad charterresa, reguljärbiljett och logi). Nämnden fann att enligt ordalydelsen i försäkringsvillkoren omfattades den aktuella resan, bokning av hotellrum och skidhyra, inte av avbeställningsskyddet. Konsumenten hade därför inte rätt till ersättning.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut 

 

ARN 2009-3575 - Avbokning av resa på grund av graviditet omfattades inte av reseförsäkringens avbeställningsskydd

Efter att ha blivit gravid avbokade K en resa som skulle ägt rum mycket sent under graviditeten. Eftersom försäkringen inte nämnde att undantag gjordes för högriskgraviditet krävde hon ersättning ur sin reseförsäkring för flygbiljettkostnaderna. 
Bolaget nekade ersättning med motiveringen att avbeställningsskyddet endast omfattade avbokning av resa till följd av olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall. Avbokning på grund av graviditet omfattades därför inte.
ARN bedömde att försäkringsbolaget hade reglerat skadan i enlighet med försäkringsvillkoren. ARN avslog därför Ks yrkande.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut