Beslut

ARN 2018-17346 – Ersättning för förlorad mobiltelefon utgick inte när K inte kunde visa var, när och hur förlusten skett.

Ersättning för förlorad mobiltelefon utgick inte när K inte kunde visa var, när och hur förlusten skett vilket var en förutsättning enligt villkoren
K var och handlade och upptäckte när han kom hem att hans mobiltelefon var borta. Bolaget nekade ersättning med motiveringen att en förutsättning för ersättning, enligt försäkringsvillkoren, var att K ska kunna uppge var, när och hur förlusten/stölden inträffat. ARN framhöll de av bolaget angivna försäkringsvillkoren och konstaterade att det var oklart var, när och hur K förlorat telefonen då han lämnat olika versioner av vad som kan ha hänt. Han har därmed inte gjort det mer antagligt att försäkringsfall föreligger än att så inte är fallet. 

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.

 

ARN 2012-08814 – Ersättning för mobiltelefon sattes ned när telefonen glömts kvar på restaurangbord. 

Ersättning för mobiltelefon sattes ned när telefonen glömts kvar på restaurangbord i 30 minuter. K ansågs dock inte ha varit så försumlig att ersättningen skulle sättas ned till noll kr. K glömde sin mobiltelefon på McDonalds vilket hon upptäckte ca 25-30 minuter efter att hon lämnat restaurangen. K gick då tillbaka men hittade inte telefonen. K begärde ersättning ur sin försäkring.
Bolaget anförde att K genom att lämna mobiltelefonen obevakad på en offentlig plats där många personer rör sig framkallat en allvarlig risk för att mobilen skulle bli stulen. Agerandet ansågs vara en sådan allvarlig försummelse att ersättningen enligt villkorens aktsamhetskrav skulle nedsättas till noll.
ARN fann att stölden måste vara att betrakta som en plötslig och oförutsedd händelse som ska ersättas ur försäkringen. Genom att glömma kvar telefonen på restaurangbordet har K brutit mot aktsamhetskravet i villkoren. Försummelsen kan dock inte anses så allvarlig att ersättningen ska sättas ned helt. 

BESLUT: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.

 

ARN 2011-6894 -Ny mobiltelefon som tappats i marken ansågs vara en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.

K köpte en mobiltelefon till sin son som två veckor senare tappade den i marken så att telefonens display spräcktes. Bolaget nekade K ersättning eftersom skadan inte kunde ha uppstått på det sätt som K beskrivit och att skadan därför inte var en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. Bolaget åberopade även en servicerapport från en oberoende verkstad enligt vilken skadorna inte kunde ha uppkommit genom ett fall på ungefär en meters höjd.
Nämnden konstaterade att skadornas utseende visade att de uppkommit genom en plötslig och utifrån kommande händelse. Enligt den servicerapport som lagts fram var det inte heller uteslutet att skadorna kunde ha uppkommit på det sätt som K angivit. Att telefonen var ny talar mot att K eller hennes son medvetet skulle ha förstört telefonen. Nämnden fann därför det mer antagligt att skadorna uppkommit genom en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse än att så inte är fallet.

BESLUT: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.

 

ARN 2011-3613 - Ansågs mer antagligt att skada uppkommit genom olyckshändelse än genom uppsåt.

K spikade fast en kabel bakom TV:n i sitt hem. När han lämnade rummet för att hämta mer nubb förstördes TV:n av hans tvåårige son som var ensam i rummet. Bolaget menar att skadornas art och omfattning inte är förenliga med antagandet att de uppstått till följd av att en tvååring angripit TV:n med tillhygge. ARN konstaterade att den omständighet att K inte exakt kunnat redogöra för hur skadan har uppstått inte i sig behöver ha en avgörande betydelse för om K har uppfyllt sin bevisbörda. Om det genom teknisk eller annan utredning kan fastställas att skadan sannolikt uppstått på ett sätt som omfattas av villkoren saknar det självständig betydelse om K kunnat bidra med säkra upplysningar om skadehändelsen. Bolagets uttalande antyder att K medvetet har haft sönder TV:n. Bolaget har enbart hänvisat till egen erfarenhet utan att åberopa oberoende utredning till stöd för sin invändning. En sådan brist i beslutsunderlaget bör gå ut över bolaget eftersom bolaget har bäst möjlighet att lägga fram utredning om sådana tekniska förhållanden som det är fråga om. Bolaget har inte heller lagt fram någon utredning som ger anledning till misstanke om att K skulle ha motiv att förstöra TV:n.

BESLUT: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.

 

ARN 2011-2465 – För ersättning behöver  K bara göra antagligt att skadan skett genom en plötslig och oförutsedd händelse vid den tid och på den plats hon påstått.

Efter vistelse på sitt sommarställe var K:s telefon borta och kunde inte återfinnas vid nästa besök. K anmälde till försäkringsbolaget men uppgav att hon inte visste exakt när telefonen försvann. Efter att senare ha kontrollerat almanackan kunde hon säga en dag då telefonen måste ha stulits eller ramlat ur hennes handväska.
Bolaget nekade ersättning då K inte kunnat beskriva skadehändelsen med tid och plats vilket krävts enligt villkoren. Hon hade även lämnat motstridiga uppgifter förlusten.
ARN framhöll att K inte behöver lämna någon exakt redogörelse för hur skadan har uppkommit för att ersättning ska utgå. K ska göra det antagligt att skadan skett genom en plötslig och oförutsedd händelse vid den tid och på den plats hon påstått. Det har inte någon avgörande betydelse att K:s uppgifter om händelsen har undergått viss förändring och vidareutvecklats under handläggningens gång då hon lämnat rimliga förklaringar till detta.

BESLUT: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.

 

ARN 2011-1691 – Skadan ansågs inte vara plötslig och oförutsedd när den beskrivning K gett kring omständigheterna inte ansetts vara tillräckligt robust.

K lade sin vigsel- respektive förlovningsring i sin handväska och de har därefter försvunnit. De blev förmodligen stulna ur väskan någon gång mellan kl. 23.00 och 03.00. Bolaget motsatte sig K:s krav på ersättning då K inte kunnat visa vid vilken händelse som ringarna förlorats.
ARN anförde att K inte behöver lämna en exakt redogörelse för hur skadan har uppstått, utan ska göra det antagligt att skadan skett genom en plötslig och oförutsedd händelse. För att fullgöra denna bevisskyldighet kan K lägga fram utredning som bidrar till att utesluta sådana tänkbara skadeorsaker som inte faller in under bolagets krav på plötslig och oförutsedd händelse, tex genom att närmare förklara hur hon förvarade väskan med ringarna och vad som förekommit under tiden fram till dess att hon upptäckte förlusten av ringarna. Utredningen ska vara robust, vilket innebär att bevisningen ska vara så omfattande att bevisbedömningen svårligen kan rubbas av möjligheterna att föra in ytterligare utredning. K har i princip inte sagt mer än att hon lagt ringarna i sin väska för att senare konstatera att de var försvunna och har därmed inte gjort det antagligt att ringarna försvunnit på ett sätt som ska omfattas av försäkringen. 

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.

 

ARN 2010-4501 – K beviljades ersättning för skada på TV trots att denne inte närmare kunnat redogöra för hur skadan uppstått. Detta då skadans art typiskt sett var sådan som uppstod genom yttre åverkan.

Skärmen på K:s TV sprack och bilden försvann. K såg inte skadehändelsen men menade att den kan ha uppstått i samband med ett barnkalas samma dag.
Enligt försäkringsvillkoren ersätts skador som uppkommit genom en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. Bolaget nekade ersättning då K inte kunnat beskriva någon form av händelse som fått till följd att skadan uppkommit och inte heller tidsmässigt kunnat ringa in händelsen. Förklaringar kring hur skadan kunde ha uppstått gjordes först vid överklagan och skiljer sig från tidigare lämnade uppgifter varför bolaget har inte beaktat dessa.
ARN konstaterade att denna typ av skada typiskt sett uppstår genom yttre åverkan vilket även en serviceverkstad bedömt vara den mest sannolika skadeorsaken. Då skadans art och oberoende utredning med styrka talar för att skadan omfattas av försäkringen saknar det självständig betydelse att K själv inte kunnat lämna någon närmare redogörelse för hur skadan uppstått.

BESLUT: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.

 

ARN 2006-7348 –Nedsatt ersättning för förlust av mobiltelefon när K inte uppfyllt försäkringsvillkorens aktsamhetskrav.

K blev bestulen på sin handväska då hon en kort stund glömde väskan i en provhytt när hon hämtade kläder. Bolaget bestred K:s yrkande på ersättning för den telefon som låg i väskan då de ansåg att hon inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att förhindra stölden. Eftersom K har lämnat stöldbegärlig egendom obevakad i provhytten har hon inte uppfyllt försäkringens aktsamhetskrav.
ARN hänvisade till villkoren i vilka det angavs att ersättningen minskar med ett särskilt avdrag, normalt 50 %, om aktsamhetskraven inte uppfylls. Vid allvarlig försummelse kan ersättningen falla bort helt. Nämnden fann att K inte hade uppfyllt aktsamhetskraven men att försummelsen inte var så allvarlig att ersättningen skulle bortfalla helt. Istället ansåg ARN att ersättningen skulle sättas ned till 50%.

BESLUT: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.

 

ARN 2005-3407 – En likvärdig mobil anses vara den mobil som är mest lik den ursprungliga.

Efter att Ks telefon gått sönder erhöll han ur försäkringen en ny telefon av en annan modell än den ursprungliga. K begärde att försäkringsbolaget skulle ersätta honom med ett likvärdigt objekt i enlighet med villkoren. Bolaget anförde att en likvärdig telefon avser en produkt med likställd prestanda, dvs. likvärdiga tekniska egenskaper, vilket den nya telefonen hade.
ARN konstaterade att den skadade varan enligt försäkringsvillkoren, ska ersättas med ett likvärdigt objekt. Det fanns dock inte stöd i villkoren för att enbart de tekniska egenskaperna är avgörande för om en produkt ska anses vara likvärdig. Den av bolaget erbjudna mobilen avvek i vissa hänseenden från den ursprungliga. Mest likvärdig är en likadan telefon som den ursprungliga, varför en likadan mobil ska utgå om sådan finns tillgänglig.

BESLUT: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.