Förköpsinformation

ARN 2016-03414 - Oväntad väsentlig begränsning i försäkringsvillkoren måste särskilt framhållas av bolaget för att få åberopas.

I samband med köp av mobiltelefon och tecknande av abonnemang, tecknade konsumenten (K) även en produktförsäkring. Mobiltelefonen användes sedan med ett annat SIM-kort än det SIM-kort som abonnemanget var knutet till. När mobiltelefonen gick sönder begärde K ersättning ur försäkringen men nekades ersättning för skadan med hänvisning till att SIM-kortet som abonnemanget hörde ihop med inte hade använts tillsammans med telefonen. K menade att K inte kände till denna begränsning och att försäkringsbolaget borde ha informerat om detta.

Försäkringsbolaget hävdade att skriftlig information om att försäkringen endast omfattar en telefon som används tillsammans med abonnemanget lämnades till K vid köpet samt att det fanns information om detta även på hemsidan till det företag som sålde telefonen och abonnemanget.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) uttalade att det enligt försäkringsavtalslagen finns en skyldighet för försäkringsbolag att särskilt framhålla försäkringsvillkor som med hänsyn till försäkringens beteckning eller övriga omständigheter utgör en oväntad och väsentlig begränsning av försäkringsskyddet. Om försäkringsbolaget inte särskilt framhåller sådana villkor får de inte åberopas.

Enligt ARN var det fråga om en oväntad och väsentlig begränsning i försäkringsskyddet att mobiltelefonen och SIM-kortet som abonnemanget var knutet till måste användas tillsammans. Försäkringsbolaget hade därmed varit skyldigt att särskilt framhålla denna begränsning. ARN ansåg inte att begränsningen särskilt hade framhållits av bolaget genom att en informationsbroschyr som hänvisade till försäkringsvillkoren hade överlämnats till K.

BESLUT: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.