Ansvarsskada

ARN 2017-09256 - Ansvarsförsäkringen ska ersätta skador på annans husdjur med ett skadestånd motsvarande vårdkostnaderna för djuret, oaktat djurets ekonomiska värde

Konsumentens (K:s) hund orsakade skada på grannens kanin. K begärde ersättning ur ansvarsskyddet i sin hemförsäkring för att ersätta kaninägaren för de veterinärvårdskostnader som hade uppkommit till följd av hundens angrepp på kaninen.

Försäkringsbolaget motsatte sig att betala hela det begärda beloppet 18.131 kr motsvarande veterinärvårdskostnaden för bla undersökning, röntgen och operation av kaninens skadade öga. Bolaget ansåg att 5.000 kr som redan hade utbetalats var tillräckligt.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) hänvisade i sin bedömning till hund- och kattdomarna, NJA 2001 s. 65 I och II. I dessa domar uttalade Högsta Domstolen att det är rimligt att djurägaren söker vård för djuret även om vårdkostnaderna överstiger djurets ekonomiska värde.

ARN konstaterade att det i aktuellt fall inte hade framkommit någon omständighet som talade för att de vidtagna vårdåtgärderna varit medicinskt ogrundade. Det hade varit fråga om vårdåtgärder vid ett tillfälle och kaninen levde nu, såvitt framkommit, ett fullgott liv till följd av de vårdåtgärder som vidtagits. Försäkringsersättningen borde därför, enligt nämndens uppfattning, motsvara de medicinskt grundade vårdkostnader som en genomsnittlig djurägare rimligen är beredd att betala för sitt husdjur.

BESLUT: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut