Åldersavdrag på egendom

ARN 2015-08140 - Skäligt att göra åldersavdrag på smycken.

Konsumenten (K) begärde ersättning från försäkringsbolaget för ett förlorat armband som var omkring tio år gammalt och motsatte sig det åldersavdrag bolaget hade gjort då K hävdade att det inte tydligt framgått av försäkringsvillkoren att sådant avdrag kunde göras.

Bolaget betalade ut ersättning till K ur allrisktillägget för förlusten av armbandet, men minskade försäkringsersättningen med ett åldersavdrag på 20 % då bolaget menade att det av villkoren framgått att föremål ska värderas och nedsättas med hänsyn till värdeminskning på grund av bland annat ålder.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) uttalade, i enlighet med nämndens tidigare praxis, att det typiskt sett är skäligt att göra åldersavdrag på smycken. Vidare konstaterade ARN att det av det aktuella villkoret framgick att smycken ska värderas med hänsyn till värdeminskning bla på grund av ålder. Med hänsyn till att guldkedjan var tio år gammal och till övriga omständigheter som framkommit i ärendet, ansåg nämnden att det var skäligt att göra ett åldersavdrag på 20%.    

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.