Vagnskada

ARN 2018-14461 - Skador till följd av samma skadeorsak som uppstått under en kortare tidsperiod ansågs som ett skadetillfälle och medförde en självrisk.

Konsumenten (K) färdades till och från arbetet på en landsväg där beläggningsarbeten pågick. Grus och stenar flög upp på bilen vilket orsakade ett flertal lackskador. K begärde ersättning för skadorna från bilens vagnskadeförsäkring.

Försäkringsbolaget framhöll att varje separat skadetillfälle regleras med en självrisk. Då det enligt K varit minst nio bilar som orsakat skadorna innebär det nio olika skadetillfällen vilket enligt bolaget medför nio självrisker.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) konstaterade att det inte finns någon definition av skadetillfälle i försäkringsvillkoren. Då K åkt fram och tillbaka till arbetet har skadorna uppkommit under två kortare tidsperioder. Det var också fråga om samma skadeorsak. Nämnden finner därmed att skadorna är att bedöma som uppkomna vid två olika tillfällen varför K ska betala två självrisker.

BESLUT: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut och reglera skadorna med avdrag för två självrisker.

 

ARN 2006-2101 - Oväntat hög självrisk när bilen skadats under provkörning jämkades till att motsvara den självrisk en konsument normalt betalar vid skada på sin egen bil.

Konsumenten (K) provkörde en bil hos en bilhandlare varpå bilen skadades. Bilhandlaren krävde en självrisk på 9 900 kr. K yrkade nedsättning av självrisken då han inte hade blivit informerad om självriskens storlek. Bilhandlaren bestred yrkandet och anförde att K hade blivit informerad om vad självrisken uppgick till.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) konstaterade att en konsument som provkör en näringsidkares bil och som inte har upplysts om självriskkostnaderna inte ska drabbas av högre kostnader än vad en konsument som var ägare till bilen skulle drabbas av. Om självrisken anses oväntad med hänsyn till normala nivåer för privatbilister kan självrisken jämkas. I detta fall ansåg ARN att bilhandlaren inte hade visat att K hade blivit informerad om självrisken.

BESLUT: Nämnden rekommenderade en nedsättning av bilhandlarens självriskkrav till 3 000 kr.

 

ARN 2009-0713 - Är skadan en yttre olyckshändelse som omfattas av vagnskadeförsäkringen?

Konsumenten (K) begärde att skadorna på hans bil skulle ersättas ur hans vagnskadeförsäkring. Bilen fick motorstopp på grund av att han körde in i en vattensamling. Vatten trängde in i bilen och orsakade skador.

Bolaget nekade ersättning då skadorna på bilen inte uppkommit till följd av en yttre olyckshändelse och de omfattades därför inte av försäkringsskyddet. Skadorna på K:s bil uppkom varken plötsligt eller oförutsett. Hans agerande var ett medvetet risktagande då han valde att fortsatta färden trots att han såg den stora vattensamlingen.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) konstaterade att begreppet "olyckshändelse" inte var definierat i försäkringsvillkoret. Bolagets argumentation gick ut på att en olyckshändelse var något som inträffar oförutsett; det var alltså själva skadehändelsen, inte skadan, som skulle ha varit oförutsedd. Bolagets uppfattning blev därmed närmast att förstå på så sätt att K insett att det inte skulle vara möjligt att passera med bilen eller att han i vart fall varit medveten om risken att detta inte skulle vara möjligt.

Enligt nämndens mening gav inte utredningen i ärendet belägg för en sådan slutsats. K hade visserligen i någon mån frivilligt påbörjat, eller fortsatt färden, och han förvissade sig inte aktivt om att det var möjligt att passera. Men han kan inte anses ha insett, dvs haft vetskap om, att det var omöjligt att passera och han kan inte anses ha varit likgiltig inför risken för att passage var omöjlig. Hans handlande framstod snarare som resultatet av en felbedömning av möjligheterna att fritt passera. Ett sådant agerande borde inte hindra att det inträffade ansågs utgöra en olyckshändelse. Utredningen gav inte stöd för att händelseförloppet varit långvarigt. Händelsen fick därmed anses ha varit plötslig i villkorens mening.

Beslut: Bolaget rekommenderades att reglera skadan enligt försäkringsvillkoren med utgångspunkten att K råkat ut för en olyckshändelse.