Oriktiga uppgifter

ARN 2018-06825 - Att inte berätta om en skada som utgjorde normalt slitage var inte en oriktig uppgift som gav bolaget rätt att sätta ned ersättningen enligt 7 kap. 3 § försäkringsavtalslagen.

Konsumentens (K:s) bil utsattes för brand och K begärde ersättning ur sin bilförsäkring. I sin skadeanmälan hävdade K att bilen var i kanonskick.

Bolaget satte ned ersättningen till 0 kr då K enligt bolaget lämnat oriktiga uppgifter om bilens skick. Bolaget ansåg att det fanns ett flertal fel som bilen måste ha varnat om och som måste ha varit kända för K.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) konstaterade efter inhämtande av utredning från nämndens motoravdelning att bilen haft fel som inte påverkats av branden, men nämnden menade att de inte utgjorde onormalt slitage. Utredningen gav inte heller stöd för att K borde ha noterat felen. Det är därmed inte visat att K med uppsåt eller av grov vårdslöshet lämnat oriktiga uppgifter av betydelse för bedömningen av ersättningen. Det fanns därför inte förutsättning att sätta ned ersättningen enligt 7 kap. 3 § försäkringsavtalslagen.

Beslut: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.