Maskinskada

ARN 2019-02597 - Notering i serviceprotokoll är tillräcklig bevisning för att maskinskada uppkommit under maskinförsäkringens giltighetstid.

Konsumenten (K) anmälde en maskinskada till sitt försäkringsbolag den 12/9-18. Enligt villkoren gäller maskinförsäkringen för husbil som är högst åtta år gammal. Husbilen blev åtta år den 19/8-18. Bilen var på verkstad för service av bland annat AC:n den 13/8-18. Verkstaden upptäckte då enligt K att AC-kompressorn bara gick igång till och från samt även spårmedel som läckt ut under provtryckning.

Bolaget ifrågasätter skadetidpunkten då det inte finns någon offert, arbetsorder eller faktura för arbetet och menar att K inte har gjort mer antagligt att skadan inträffade innan försäkringen slutade gälla.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) anger att för att maskinförsäkringen ska gälla och K ska ha rätt till ersättning måste skadan ha uppstått före den 19/8-18. Det är K som har bevisbördan för det. Av serviceprotokoll av den 13/8-18 framgår att vid service upptäcktes att AC inte gick igång då AC-kompressorn inte fungerar som den ska. Det framgår också att spårmedel läckt ut under provtryckning i samband med AC-service. Uppgiften intygas i mail från verkstaden. Nämnden anser mot bakgrund av denna utredning att K har fullgjort sin bevisbörda och har rätt till ersättning för skadan.

Beslut: Nämnden rekommenderade bolaget att ändra sitt beslut.

 

ARN 2018-14361 - Bolaget har bevisbördan för att ett undantag i försäkringsvillkoren är tillämpligt

Klimatanläggningen i konsumentens (K:s) bil gick sönder och K anmälde det till sin bilförsäkring.

Bolaget beviljade ersättning för reparation av kompressorn men inte för reparation av kondensorn. Reparationen av kondensorn ersattes inte av bolaget då de menade att bristfälligheterna på kondensorn orsakats av rost vilket är undantaget i försäkringsvillkoren.

Verkstaden ansåg att kondensorn skadats som en följd av att kompressorn gått sönder, inte på grund av att den var rostig.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) konstaterade att det fanns ett undantag i villkoren som säger att skada på klimatanläggningen inte omfattas av försäkringen om det framgår att skadan orsakats av frysning, väta eller korrosion (rost). ARN anser, efter att ha tittat på den tekniska utredningen, att bolaget inte har visat att undantaget är tillämpligt. Bolaget rekommenderas därför att ersätta även kondensorn i enlighet med försäkringsvillkoren.

Beslut: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.

 

ARN 2018-04344 - Tre maskinskador under ett halvår var av sådan karaktär att de räknas som en skada.

Konsumenten (K) anmälde en maskinskada. Under det följande halvåret anmälde K ytterligare två maskinskador och betalade totalt tre självrisker à 8 000 kr. K ansåg att det rörde sig om samma grundfel och begärde att få tillbaka självriskerna.

Försäkringsbolaget ansåg med hänvisning till den motortekniska bedömningen som gjorts att det rörde sig om tre olika skador. Enligt utredningen utesluter skadornas karaktär och placering att de har ett tekniskt samband, eller är orsakade av samma ”grundfel”.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) konstaterade att det är K som har bevisbördan för att det rör sig om en och samma skada. ARN granskade utredningen i ärendet och ett utlåtande från ARN:s motoravdelning som ansåg att det var mer sannolikt att det var fråga om ett och samma fel som visat sig vid tre tillfällen. ARN ansåg att vid en sammantagen bedömning var skadorna på bilen av sådan karaktär att de ska räknas som en skada och att K enbart skulle stå för en självrisk.

Beslut: Bolaget rekommenderas att reglera skadan enligt försäkringsvillkoren med avdrag för en självrisk.

 

ARN 2011-08644 - Maskinskadeförsäkring som gäller tills bilen är högst 8 år upphör att gälla när bilen blir 8 år.

Konsumenten (K) begärde ersättning ur sin bilförsäkring för en maskinskada. Enligt villkoren fick bilen vara högst 8 år gammal för att ersättning skulle utgå. Han ansåg, i enlighet med normal åldersangivelse, att bilen var 8 år fram till den dag den blev 9 år.

Bolaget nekade ersättning då bilen var 8 år och ca 11 månader och de ansåg att försäkringen, enligt försäkringsvillkoren, upphört att gälla.

Enligt Allmänna reklamationsnämndens (ARN:s) mening gjorde försäkringsbolaget en korrekt tillämpning av aktuellt villkor. Nämnden kunde inte heller finna att villkoret var otydligt eller att det i övrigt förelåg någon grund för att inte tillämpa villkoret. K hade därmed inte rätt till någon ersättning

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.

 

HovR FT 2993-15 - Säljarens ansvar enligt konsumentköplagen för fel som visar sig inom sex månader från varans avlämnande.

Konsumenten (K) köpte en bil av en bilfirma och någon månad senare havererade bilens oljepump. K menade att bilen avvek från vad K med fog kunna förutsätta och att bilen ska anses ha varit felaktig vid avlämnandet.

Firman menade att felet uppkom när lampan började lysa och hävdade att bilen inte hade kunnat köras om oljepumpen varit felaktig vid tiden för köpet.

K stämde firman och yrkade om att få ersättning för reparationskostnaderna avseende oljepumpen.

Tingsrätten (TR) konstaterade att det fanns ett fel på bilen. Vid köp av vara är utgångspunkten att säljaren ansvarar för fel som visar sig inom sex månader från varans avlämnande eftersom felet då anses ha funnits vid tidpunkten för avlämnandet. Säljaren går fri från ansvar om den visar att varan var felfri vid avlämnandet eller om antagandet att felet fanns vid avlämnandet inte är förenlig med varans eller felets art.

Enligt ett sakkunnigt vittne går det inte att köra en bil utan fungerande oljepump och varningslampan tänds och släcks i regel flera gånger innan pumpen havererar. Mot den bakgrunden ansåg TR att det var klart mer sannolikt att felet inte fanns vid avlämnandet. Det är då upp till K att visa att felet fanns vid avlämnandet vilket K inte gjort då det saknas bevisning om oljepumpens faktiska skick vid avlämnandet. K:s talan avslogs. Hovrätten (HovR) ändrade inte TR:s dom.

DOM: K har inte uppfyllt beviskravet för att felet fanns på bilen vid köpet och har därför inte rätt till ersättning från bilfirman.