Bolags informationsskyldighet

ARN 2011-08968 - Oväntad och väsentlig begränsning i försäkringsvillkoren måste särskilt framhållas av bolaget för att få åberopas

Konsumenten (K) begärde ersättning från sin försäkring för en stulen motorcykel som stals när den stod parkerad på en MC-parkering mitt emot hans bostad. Försäkringsbolaget gjorde avdrag för självrisk om 3 000 kr och därefter ytterligare avdrag med 50 procent av värdet. Det sistnämnda avdraget gjordes då försäkringsvillkoren angav att avdrag sker om motorcykeln inte förvaras i låst utrymme under natten. K ansåg att detta var en oväntad och väsentlig begränsning av hans rätt till ersättning, som inte särskilt framhållits för honom som kund.

Bolaget motsatte sig k:s begäran. I förköpsinformationen framgick att egendomsskyddet kunde gälla med aktsamhetskrav, varpå bolaget hänvisade till villkoret där det framgick att nedsättning kunde ske eller att ersättning helt kunde utebli.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ansåg att förvaringskravet och nedsättningens storlek utgjorde en såväl oväntad som väsentlig begränsning av försäkringsskyddet. Information om nedsättningen saknades i förköpsinformationen som k fått. Förköpsinformationen var därför enligt ARN alltför otydlig och stred mot 2 kap. 4 § försäkringsavtalslagen (FAL). Försäkringsvillkoret fick därför enligt 2 kap. 8 § FAL inte åberopas av bolaget.

BESLUT: Nämnden rekommenderade bolaget att reglera skadan utan att göra något avdrag utöver självrisken.