Ägare och huvudsaklig brukare

ARN 2018-17351 - Konsumenten ansågs vara bilens ägare och huvudsakliga brukare utan att själv kunna köra bilen.

Konsumentens (K:s) bil skadades när sonen körde bilen. K begärde ersättning för bilens skador.

Bolaget motsatte sig kravet med motiveringen att K saknar körkort, att barnen skjutsar henne till arbetet samt att barnen annars lånar bilen. K kan därför inte anses vara bilens huvudsaklige brukare vilket är en förutsättning för att försäkringen ska gälla.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) konstaterade att det är möjligt att vara huvudsaklig brukare av en bil utan att vara den som kör bilen. För att försäkringen ska gälla krävs dock att K styrker att hon är ägare och huvudsaklig brukare av bilen. Mot bakgrund av att K stod för alla kostnader för bilen och att hon använde bilen närmast dagligen fann nämnden det styrkt att K var den som till övervägande del använde bilen. Hon ansågs därmed vara bilens ägare och huvudsaklige brukare.

Beslut: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.

 

HovR T 2008-08 - Konsumenten ansågs inte vara bilens huvudsakliga brukare då bevisningen i målet talade med styrka för att dottersonen var huvudsaklig brukare.

Konsumenten (K) köpte en bil på avbetalning. Hennes dotterson använde bilen i två dagar och under en av dagarna satte någon eld på den. K anmälde skadan till sitt försäkringsbolag.

Bolaget vägrade utge ersättning eftersom de inte ansåg att kvinnan var fordonets verklige ägare och huvudsaklige brukare vilket var en förutsättning för att få försäkringsersättning för skadan.

Tingsrätten (TR) fann det styrkt att K var bilens ägare efter att ha tagit del av köpeavtal och registreringsbevis i K:s namn samt kontoutdrag som visar att hon betalat skatter, avbetalningar, kontantinsats och försäkring.

K körde aldrig bilen själv då hon saknade körkort utan skjutsades av dottersonen. I förundersökningen avseende branden framkom uppgifter som tydde på att dottersonen var den huvudsaklige brukaren av fordonet. K hade också lämnat delvis olika uppgifter under olika skeden av förfarandet. TR kom fram till att K inte styrkt att hon var bilens huvudsakliga brukare.

Hovrätten (HovR) ansåg att bevisningen med styrka talade för att dottersonen var huvudsaklig brukare av bilen och inte K. HovR fastställde TR:s dom.

DOM: K ansågs inte vara huvudsaklig brukare av bilen och hade därför inte rätt till försäkringsersättning för brandskadan.