Veterinärvård

ARN 2017-09256 - Vårdkostnader för kanin kan ersättas till det belopp som en kaninägare rimligen kan beräknas vara beredd att betala för kaninen.

Kanin skadades efter att grannens hund gick till attack mot kaninen. Kostnaden för vård uppgick till 18 000. Grannen begärde ersättning ur ansvarsskyddet i hemförsäkringen för ett belopp motsvarande behandlingskostnaderna.

Försäkringsbolaget utgav 5 000 kr med motiveringen att kaniner inte är så speciella husdjur och att 5000 kr är vad en kaninägare rimligen kan beräknas vara beredd att betala. Detta då rimliga kostnader torde vara att jämföra med vad undersökning, avlivning och destruktion skulle ha kostat.

ARN angav att kaniner har fått en ökad ställning som sällskapsdjur. Vårdkostnader på 18 000 kr kan därför inte anses överstiga den gräns som en kaninägare vanligen rimligen kan tänkas vara beredd att betala för de omständigheter som förelåg.

Beslut: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.

 

ARN 2013-07845 - Journalanteckning om att hästen haft hovproblem innan försäkringen tecknades innebar inte att hästen före tecknandet hade en sjukdom i försäkringsvillkorens mening.

K ägde en häst vars ras var känd för att ha en sämre hovkvalitet än andra raser. Hästen blev sjuk till följd av hovproblem och avlivades. K begärde ersättning ur sin djurförsäkring för de kostnader som uppstått.

Försäkringsbolaget nekade ersättning med hänvisning till de villkor som angav att försäkringen inte omfattar skador som uppkommit före försäkringens tecknande. Enligt veterinärens journalanteckningar hade hästens hovproblem uppkommit innan försäkringens tecknande, varför ersättning inte kunde utgå.

ARN meddelade att hovproblem i sig inte innebär att det är fråga om en skada eller sjukdom i försäkringsvillkorens mening. Den veterinärmedicinska utredningen gav inte stöd för att de tidigare hovproblemen var en sjukdom. Hovproblemen tycks snarare ha legat inom ramen för det som var normalt. Bolaget hade därför inte bevisat att sjukdomen inträffat eller börjat utvecklas innan försäkringen tecknats.

Beslut: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.

 

ARN 2011-1941 Att läkemedel är undantaget begreppet veterinärvård utgör en sådan oväntad och väsentlig begränsning som bolaget i försäkringsbrevet ska informera om.

Efter behandling av häst begärde K ersättning av bolaget. Enligt försäkringsbrevet framgick att ersättning upp till 100 000 kr skulle utgå för veterinärvård.

Försäkringsbolaget nekade ersättning då det av försäkringsvillkoren framgick att läkemedel var undantaget villkoren om veterinärvård och att det av försäkringsbrevet framgick att villkoren fanns att läsa på bolagets hemsida.

ARN anförde att bolaget inte hade uppgett i försäkringsbrevet att läkemedelskostnader undantogs försäkringen. Då läkemedelskostnader kan uppgå till betydande belopp ansågs det utgöra en oväntad och väsentlig begränsning av försäkringsskyddet att undanta läkemedelskostnader från försäkringen. Begränsningen fick därför inte åberopas av försäkringsbolaget till nackdel för K.

Beslut:  Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.