Livförsäkring

ARN 2016-10673 - Bolagets underlåtenhet att informera K om att användarbarhetstillägget hade upphört ansågs utgöra en oväntad och väsentlig begränsning av försäkringsskyddet.

En åttaårig hund skadades vid jakt. K begärde ersättning ur hundens livförsäkring då det av försäkringsbrevet framgick att användarbarhetstillägg ingick.

Försäkringsbolaget nekade ersättning då försäkringsskyddet enligt villkoren gällde för nedsatt användbarhet förutsatt att förlusten ägde rum innan djuret fyllt åtta år.

ARN meddelade att försäkringsbolaget enligt försäkringsavtalslagen har en skyldighet att upplysa om försäkringsvillkorens innehåll och särskilt framhålla villkor som utgör en oväntad och väsentlig begränsning av försäkringsskyddet. Om försäkringbolaget underlåter att upplysa K kan de inte åberopa villkoret till nackdel för denne.

Försäkringsbolaget hade vid förnyelse av försäkringen inte upplyst K om att hunden inte längre omfattades av användarbarhetstillägget, trots att det måste ha varit känt för bolaget att hunden var äldre än åtta år. I stället har försäkringsbolaget uppburit ersättning för försäkringen, också avseende den del av premien som avsett användbarhetstillägg. Dessutom har bolaget utfärdat ett försäkringsbrev där det anges att användarbarhetstillägget ingår. Oklarheten i försäkringsvillkoren bör därför gå ut över bolaget.

Beslut: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.

 

ARN 2010-7257 - Avlivades hunden på veterinärmedicinsk grund

Konsumenten begärde utbetalning ur en livförsäkring för sin hund. Hunden blev sjuk och vid samtal med en handläggare hos bolaget fick hon beskedet att hon skulle göra vad som var bäst för hunden. De veterinärer som undersökte hunden gjorde bedömningen att prognosen var dålig och att hunden troligen hade metastaser. Med utgångspunkt i veterinärernas och bolagets besked fattade hon det svåra beslutet att låta avliva hunden eftersom hon inte ville utsätta den för flera stora operationer som kanske ändå skulle bli resultatlösa.

Bolaget nekade ersättning. För att livförsäkringen skulle aktualiseras krävdes att djuret hade en utredd sjukdom med tydlig prognos: att djuret inte kunde leva vidare utan måste avlivas på grund av sin sjukdom. I detta fall ansåg bolaget att de inte kunnat göra bedömningen att hunden blivit tillräckligt utredd för att livförsäkringen skulle kunna betalas ut.

Allmänna reklamationsnämden fann att enligt den veterinärmedicinska bedömningen som föregick konsumentens beslut om att låta avliva hunden, var prognosen för en eventuell behandling efter en operation mycket dålig. Denna bedömning tydde med styrka på att hundens hälsotillstånd var så dåligt att den, för att använda försäkringsvillkorens skrivning, enligt veterinärmedicinsk expertis inte kunde leva vidare utan behövde avlivas. I vart fall var utredningen sådan att konsumenten fick anses ha gjort det mer antagligt att ett försäkringsfall enligt villkoren hade inträffat, än att så inte var fallet. Med hänsyn till det och att bolaget inte presenterat någon annan utredning som talade emot den angivna slutsatsen, fann nämnden att försäkringsbolaget skulle rekommenderas att betala ut försäkringsersättning till konsumenten.

Beslut: Nämnden rekommenderade försäkringsbolaget att ändra sitt beslut.