Bolagets informationsskyldighet

ARN 2011-2914 - Oväntad och väsentlig begränsning av försäkringsskyddet?

Konsumenten (K) begärde ersättning ur sin sjuk- och olycksfallsförsäkring för organförlust då hon varit tvungen att operera bort en del av sin tjocktarm. Hon tyckte att bolaget lämnat bristfällig och missvisande information om vad som gällde vid organförlust. Bolaget betalade endast ut ersättning om mer än 50 procent av tjocktarmen avlägsnades, detta fanns det dock ingen tydlig information om. Bolaget angav organförlust som något som berättigade till ersättning, men hade alltså egna begränsningar som inte framgick av avtalet.

Bolaget nekade ersättning då de ansåg att försäkringsbrevet och den bilagda informationen uppfyllde de krav på in­formation som finns enligt lag.

Allmänna reklamationsnämnden ansåg att det var tillräckligt att K genom försäkringsvillkor och informationen i övrigt uppmärksammades på att det förekom begränsningar i försäkringsskyddet. Villkoren och informationen var i detta fall tillräckligt tydliga och K hade informerats i tillräcklig utsträckning.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut