Preskription

ARN 2010-6290 - Kan en fordran preskriberas trots att konsumenten inte känt till att hon kunnat begära ersättning från en försäkring?

Konsumenten (K) begärde ersättning för en personskada som hon fick när hon ramlade år 2002. Hon fick först sommaren 2009 reda på att hon kunde begära ersättning från sin försäkring och lämnade då in en skadeanmälan.

Bolaget nekade K ersättning eftersom de ansåg att ersättningskravet var preskriberat.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att den som vill kräva ersättning ur en försäkring ska göra det inom tre år från det att han eller hon fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det sådant tidigast kunnat ske. Om så inte sker förlorar fordringsägaren sin rätt. Enligt nämndens mening ska K anses ha fått sådan kännedom när skadan visade sig, dvs. redan vid olyckstillfället 2002 eller i vart fall inom kortare tid därefter. Den omständigheten att hon vid det tillfället kan ha saknat kännedom om försäkringen påverkar inte bestämmandet av den tidpunkt från vilken preskriptionstiden börjar löpa (jfr Högsta domstolens avgörande refererat som NJA 2001 s. 93). K framställde sitt anspråk sju år efter olyckstillfället och under alla förhållanden mer än tre år efter det att hon fick sådan kännedom som angetts ovan. Eftersom anspråket således var preskriberat enligt den regel om treårig preskription som framgått ovan kunde hon inte heller med åberopande av regeln om tioårig preskription göra sitt anspråk gällande mot försäkringsbolaget.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.