Olycksfall eller ej

ARN 2018-02246 - Vad utgör en yttre händelse?

Konsumenten (K) begärde ersättning från sin olycksfallsförsäkring då hon drabbats av en ryggskada i samband med att hon hjälpt en man som plötsligt ramlat. När hon hjälpte mannen upp på fötter igen kände hon en smärta i ryggen som senare visade sig bero på en kotkompression.

Bolaget nekade ersättning då försäkringen omfattar skador som drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse. Bolaget ansåg inte att ett lyft var en yttre händelse. Vidare ansåg bolaget att kotkompressionen typiskt sett är en sådan kroppsskada som inte kan ersättas då det saknas en yttre orsak. Detsamma gäller för exempelvis överansträngning, åldersförändringar, ryggskott, diskbråck och muskelbristning.

ARN uttalade att ordet yttre avser motsatsen till en inre händelse. Kravet på en yttre orsak gör att det måste kunna härledas till något utanför kroppen, exempelvis om den försäkrade lyfter något som denne får över sig. I nu aktuellt ärende hjälpte K mannen på fötter men han föll inte över henne. ARN konstaterade därmed att ryggskadan inte orsakats genom en ofrivillig, plötslig yttre händelse.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.

 

ARN 2018-14779- Vad utgör en oförutsedd händelse?

Konsumenten (K) begärde ersättning från sin olycksfallsförsäkring då han drabbats av en spricka i menisken när han spelade fotboll med sin son. K sträckte ut benet för att ta emot en boll och kände ett knak.

Bolaget nekade ersättning då försäkringen omfattar skador som drabbar den försäkrade genom en oförutsedd händelse. Bolaget menade att det är händelseförloppet som leder fram till skadan som ska vara oförutsedd, inte att skadan uppstår. Det ska vara något som K inte kan styra över. K sträckte medvetet ut benet för att stoppa bollen och därmed var händelsen inte oförutsedd.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) tolkade händelsen som att K översträckt benet och därmed skadat sitt knä. ARN konstaterade att man inte vet vad K uppfattat gällande risken för skada. ARN menade att bara för att människor förväntas känna till vad en utsträckning av ett ben kan leda till är det inte rimligt att anse att varje skada är känd eller kan misstänkas. ARN ansåg därför att händelsen varit oförutsedd i villkorets mening.

BESLUT: Nämnden rekommenderade ändring av försäkringsbolagets beslut.