Hälsodeklaration

ARN 2008-5257 - Oriktig uppgift i hälsodeklaration

I samband med tecknande av en grupplivförsäkring med förtidskapital fyllde konsumenten (K) i en hälsodeklaration. När K ville använda försäkringen nekades hon ersättning av bolaget.

Bolaget bedömde att K hade besvarat tre frågor i hälsodeklarationen inkorrekt och därmed lämnat oriktiga uppgifter om sin hälsa. Om hon lämnat korrekta uppgifter hade bolaget låtit inhämta ytterligare information genom journalanteckningar. Uppgifter om genomförda kontroller och behandlingar hade då framkommit. Hade bolaget, när försäkringen tecknades, haft denna kännedom hade försäkringen inte beviljats med förtidskapital eftersom risken för långvarig sjukdom då hade bedömts som alltför stor. Försäkringen hade endast beviljats med dödsfallskapitalet.

ARN konstaterade att K inte hade lämnat fullständiga uppgifter i hälsodeklarationen. Eftersom blanketten inte var otydligt utformad kan K inte ha lämnat uppgifterna i tron om att hon fyllt i blanketten korrekt. Därtill ansåg ARN att bolaget visat att K inte skulle ha beviljats försäkringen om bolaget haft tillgång till fullständiga uppgifter om Ks tidigare hälsotillstånd. K hade därför inte rätt till ersättning från grupplivförsäkring med förtidskapital.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.