Låneskydd vid provanställning

ARN 2011-3317 - Inte rätt till låneskydd vid provanställnings upphörande.

Konsumenten (K) begärde ersättning ur sin försäkring för låneskydd vid ofrivillig arbetslöshet.

Bolaget nekade att betala ersättning då försäkringen inte gällde vid ett naturligt upphörande av ett anställningskontrakt på bestämd tid.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att parterna var överens om att K blivit ofrivilligt arbetslös. Denna arbetslöshet började då hans provanställning upphört utan att han blivit anställd tills vidare. En provanställning är enligt 6 § lagen (1982:80) om anställningsskydd en tidsbegränsad anställning. Det framgick av försäkringsvillkoren att försäkringen inte gällde vid ofrivillig arbetslöshet som orsakats av eller var en följd av naturligt upphörande av ett anställningskontrakt på bestämd tid. Enligt nämndens uppfattning är en provanställning som upphör utan att arbetstagaren anställs tills vidare att anse som ett sådant upphörande av anställningen som enligt försäkringsvillkoren inte ger rätt till ersättning.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte en ändring av försäkringsbolagets beslut.