Kvalifikationskrav

ARN 2011-08691 - Premien ska återbetalas då bolaget inte har burit risk.

Konsumenten (K) hade i första hand begärt ersättning ur sin inkomstförsäkring och i andra hand återbetalning av inbetalda premier.

Bolaget nekade ersättning då de ansåg att K inte uppfyllde försäkringsvillkoren för att få ersättning ur inkomstförsäkringen. Bolaget menade att de under avtalstiden burit risk för att få betala ut försäkringsersättning om K återigen hade uppfyllt kraven för att få ersättning från försäkringen.

Allmänna reklamationsnämnden konstaterade att K inte uppfyllde förutsättningarna för ersättning i enlighet med försäkringsvillkoren. Bolaget fortsatte att ta emot premieinbetalningar från K trots att hon inte uppfyllde kvalifikationskravet för ersättning. K hade alltså betalat premier utan att försäkringsbolaget burit risk att få betala ut försäkringsersättning till henne. Nämnden rekommenderade därför bolaget att återbetala inbetalda premier till K.

BESLUT: Nämnden rekommenderade ändring av försäkringsbolagets beslut.