Bevisbörda

ARN 2017 - 08228 K har bevisbördan för påståendet att rådgivaren har lämnat felaktiga uppgifter om att K hade tecknat en försäkring.

Efter att ha blivit kontaktad av en försäkringsförmedlare bytte K försäkring för hela familjen. K drabbades sedan av en skada som han anmälde till försäkringsbolaget. Bolaget nekade ersättning då försäkringen aldrig hade tecknats för K eftersom dennes ålder vid tidpunkten för tecknandet översteg den tillåtna åldern för att kunna teckna försäkringen.

Inför ARN framförde K att den rådgivare han pratat med hade gett honom felaktiga uppgifter om att försäkringen omfattade hela familjen.

Försäkringsförmedlaren motsatte sig detta och anförde att K borde ha reagerat på att den bekräftelse, hälsodeklaration, försäkringsbrev och betalning för försäkringarna som han mottagit och behandlat endast gällde hans fru och barn, men inte K själv.

ARN anförde att det är försäkringstagaren som ska bevisa att han har tecknat en försäkring. Mot bakgrund av bolagets bestridande och övrig utredning fann ARN att K inte hade bevisat detta. Ks ansökan skulle därför avslås.

Beslut: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.

 

ARN 2018-03429 - En försäkringstagare som inte kontrollerar uppgifterna i försäkringsbrevet anses ha accepterat premien och uppgifterna i brevet om inte K kan bevisa att rådgivaren anfört annat än vad som framgår av försäkringsvillkoren.

Vid tecknandet av en barnförsäkring för dottern informerades K om att försäkringen täckte allt. När dottern diagnostiserades med ADHD gav försäkringsbolaget dock beskedet att försäkringen inte omfattade diagnosen.

K yrkade ersättning för diagnosen baserat på att hon blivit vilseledd av rådgivaren vid försäkringens tecknande.

Bolaget bestred att rådgivaren lämnat information i strid med försäkringsavtalet. Bolaget anförde även att det av försäkringsvillkoren framgick att försäkringen inte omfattade ADHD samt att efterköpsinformationen framhöll att vissa diagnoser var undantagna försäkringen. Även det informationsbrev som årligen skickas ut med försäkringsbrevet innehöll uppgifter om att försäkringstagaren ska kontrollera uppgifterna i försäkringsbrevet.

ARN konstaterade att det är försäkringsvillkoren som utgör grunden för parternas rättigheter och skyldigheter och att ADHD inte omfattades av de aktuella villkoren. Vidare anses en försäkringstagare som inte har kontrollerat uppgifterna i försäkringsbrevet ha accepterat premien och uppgifterna i försäkringsbrevet. Gällande påståendet att bolaget utfäst att försäkringen var mer omfattande än vad villkoren angav, framhöll ARN att det är personen som har påstått att ett visst förhållande föreligger som har bevisbördan. K hade varken kontrollerat försäkringsbrevet eller lyckats visa att bolaget gjort en utfästelse om att försäkringen var mer omfattande än försäkringsvillkoren. Ks yrkande avslogs därför.

Beslut: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut.