Inte bristfällig kreditprövning

NJA 1996 s 19 - Brister i bankens kreditprövning men inte tillräckligt kvalificerade brister för jämkning

Två konsumenter (borgensmännen) gick i borgen för ett lån om 190 000 kr till sina grannar, makarna H. Borgensmännen menade att banken att inte borde ha beviljat lånet på grund av makarna Hs låga inkomster och att de inte fått tillräcklig information om att borgensförbindelserna innebar en hög risk.

En bank får bara låna ut pengar om det på goda grunder kan förväntas att låntagaren kommer att betala tillbaka lånet. Högsta domstolen gjorde bedömningen att när lånet beviljades hade makarna H osäkra framtida inkomster i sin byggfirma och paret hade även en del skulder sedan tidigare. Då finns det anledning för banken att göra en självständig och grundläggande kreditprövning. Det gjorde inte banken.

Högsta domstolen ansåg visserligen att kreditprövningen varit bristfällig men inte med så kvalificerade brister att borgensåtagandet skulle jämkas. Makarna H hade varit kunder i banken i två år och hade tidigare alltid skött sina avbetalningar på lånen. Borgensmännen hade även tidigare gått i borgen för andra lån till makarna H och då fått skriftlig information av banken om vad ett borgensåtagande innebär.